Zm.: rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1921 r. o utworzeniu Państwowego Komitetu Radjotechnicznego. - Dz.U.1922.14.121 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1921 r. o utworzeniu Państwowego Komitetu Radjotechnicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.14.121

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lutego 1922 r.
w sprawie zmiany § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1921 r. o utworzeniu Państwowego Komitetu Radiotechnicznego.

Na zasadzie art. 13 i 15 dekretu o tymczasowej organizacji władz naczelnych z dnia 3 stycznia 1918 roku (Dz. P. K. P. № 1, poz. 1) zarządza się co następuje:
W paragrafie 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1921 r. o utworzeniu Państwowego Komitetu "Radiotechnicznego (Dz. U. R. P. № 71, poz. 477) słowa: "po dwóch przedstawicieli Ministerstwa Poczt i Telegrafów, oraz Ministerstwa Spraw Wojskowych" zastępuje się słowami: "trzech przedstawicieli Ministerstwa Poczt i Telegrafów, trzech przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wojskowych, z których jeden przedstawiciel Marynarki Wojennej".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.