Zm.: rozporządzenie z dnia 6 lutego 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.1.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 11 grudnia 1930 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 6 lutego 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
W paragrafie 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 lutego 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 62) wprowadza się następujące zmiany:
1)
skreśla się punkty: 10, 14, 19, 20, 28, 29, 30;
2)
w punkcie 11-ym skreśla się wyraz "puszki", oraz dodaje po wyrazie "naczynia" wyrazy: "z wyjątkiem puszek - wszystko";
3)
nadaje się punktowi 22 następujące brzmienie:

"22 parowozy zł 20.-"

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 30-go dnia po ogłoszeniu.