§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.39.243

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 1955 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 15, poz. 118, z 1953 r. Nr 5, poz. 8 i Nr 38, poz. 166 oraz z 1954 r. Nr 2, poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wydziałów finansowych w prezydiach wojewódzkich, miejskich i powiatowych rad narodowych, oddziałów finansowych w prezydiach dzielnicowych rad narodowych oraz referatów finansowych w prezydiach rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i w prezydiach rad narodowych osiedli",

b)
ust 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Nie są pracownikami finansowymi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia pracownicy wykonujący przeważnie czynności administracyjno-gospodarcze, kadrowe, pracownicy zatrudnieni w kancelariach i w halach maszyn oraz poborcy skarbowi, woźni i pracownicy fizyczni jednostek organizacyjnych, wymienionych w ust. 2.";

2)
§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dla referentów (budżetowych, podatkowych) i księgowych w prezydiach rad narodowych miast nie stanowiących powiatów oraz młodszych referentów finansowych w prezydiach rad narodowych osiedli zaszeregowanych do grupy IX ustala się uposażenie zasadnicze w kwocie 516 zł miesięcznie.";

3)
stanowiące załącznik do tego rozporządzenia tabela stanowisk dla pracowników wydziałów (referatów) finansowych w prezydiach rad narodowych i tabela stanowisk dla pracowników finansowych inspektoratów kontrolno-rewizyjnych przy prezydiach rad narodowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego rozporządzenia.