Zm.: rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.39.243

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 września 1955 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych.

Na podstawie art. 5, 6 i 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 15, poz. 118, z 1953 r. Nr 5, poz. 8 i Nr 38, poz. 166 oraz z 1954 r. Nr 2, poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wydziałów finansowych w prezydiach wojewódzkich, miejskich i powiatowych rad narodowych, oddziałów finansowych w prezydiach dzielnicowych rad narodowych oraz referatów finansowych w prezydiach rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i w prezydiach rad narodowych osiedli",

b)
ust 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Nie są pracownikami finansowymi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia pracownicy wykonujący przeważnie czynności administracyjno-gospodarcze, kadrowe, pracownicy zatrudnieni w kancelariach i w halach maszyn oraz poborcy skarbowi, woźni i pracownicy fizyczni jednostek organizacyjnych, wymienionych w ust. 2.";

2)
§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dla referentów (budżetowych, podatkowych) i księgowych w prezydiach rad narodowych miast nie stanowiących powiatów oraz młodszych referentów finansowych w prezydiach rad narodowych osiedli zaszeregowanych do grupy IX ustala się uposażenie zasadnicze w kwocie 516 zł miesięcznie.";

3)
stanowiące załącznik do tego rozporządzenia tabela stanowisk dla pracowników wydziałów (referatów) finansowych w prezydiach rad narodowych i tabela stanowisk dla pracowników finansowych inspektoratów kontrolno-rewizyjnych przy prezydiach rad narodowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów i Prezesowi Państwowej Komisji Etatów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

TABELA STANOWISK DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁÓW (ODDZIAŁÓW, REFERATÓW) FINANSOWYCH W PREZYDIACH RAD NARODOWYCH

Stanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażeniaStawki dodatku funkcyjnego lub służbowego
wojewódzkich (m. st. Warszawy i m. Łodzi)
Kierownik wydziału IV - II2 - 1
Zastępca kierownika wydziału V - III4 - 3
Kierownik oddziału VI - IV5 - 3
Starszy inspektor VI - IV4
Kierownik referatu, starszy księgowy budżetowy VII - V5 - 4
Inspektor, starszy księgowy-rewident (dochodów państwowych, podatkowy) VI - V5
Starszy referent VI - Va
Księgowy-rewident (dochodów państwowych, podatkowy) VII - Va
KsięgowyVIII - Vb
Referent VIII - VIb
miast powyżej 100.000 mieszkańców
Kierownik wydziału IV - III3 - 2
Zastępca kierownika wydziału V - III5 - 4
Starszy inspektor (budżetowy, etatów i płac, finansów gospodarki narodowej, dochodów państwowych, podatkowy), kierownik oddziału, kierownik księgowości budżetu VI - V5 - 4
Starszy księgowy (dochodów państwowych, podatkowy, budżetowy) VI - Vb - a
Starszy referent VI - Vb
Inspektor (budżetowy, etatów i płac, finansów gospodarki narodowej, dochodów państwowych, podatkowy) VII - VI5
Kierownik referatu VII - VIa
Młodszy inspektor (budżetowy, etatów i płac, finansów gospodarki narodowej, dochodów państwowych, podatkowy) VIII - VIb - a
Referent, księgowy VIII - VIc - b
powiatowych i innych miast stanowiących powiaty
Kierownik wydziału VI - IV5 - 3
Zastępca kierownika wydziału, starszy inspektor podatkowy VII - V5 - 4
Starszy inspektor (budżetowy, dochodów państwowych) VII - V5
Kierownik księgowości budżetu VII - Va - 5
Inspektor (budżetowy, dochodów państwowych, podatkowy, etatów i płac, finansów gospodarki narodowej) VII - VI5
Młodszy inspektor (budżetowy, dochodów państwowych, podatkowy, etatów i płac, finansów gospodarki narodowej) VIII - VIb - a
Kierownik referatu, starszy księgowy (dochodów państwowych, podatkowy, budżetowy) VIII - VIb - a
Referent, księgowy VIII - VIc - b
dzielnicowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi
Kierownik oddziału VI - IV5 - 3
Zastępca kierownika oddziału, starszy inspektor (dochodów państwowych, podatkowy)VII - V5 - 4
Starszy inspektor budżetowyVII - V5
Inspektor (budżetowy, dochodów państwowych, podatkowy), kierownik księgowości budżetu VII - VI5
Młodszy inspektor (budżetowy, dochodów państwowych, podatkowy)VIII - VIb - a
Kierownik referatu, starszy księgowy (dochodów państwowych, podatkowy, budżetowy)VIII - VIb - a
Referent, księgowyVIII - VIc - b
dzielnicowych w miastach stanowiących powiaty
Kierownik oddziałuVII - V5
Kierownik referatu, kierownik księgowości budżetuVIII - VIb - a
Referent (budżetowy, podatkowy), księgowyVIII - VIc - b
miast powyżej 10.000 mieszkańców, a nie stanowiących powiatów
Kierownik referatuVIII - VIb - a
Referent (budżetowy, podatkowy), księgowy IX - VIII-
miast poniżej 10.000 mieszkańców
Kierownik referatu VIII - VIId - a
Referent podatkowy, księgowy osiedli IX - VIII-
Referent finansowy VIII - VIIc - b
Młodszy referent finansowy IX - VIII-
TABELA STANOWISK DLA PRACOWNIKÓW FINANSOWYCH INSPEKTORATÓW KONTROLNO-REWIZYJNYCH PRZY PREZYDIACH WOJEWÓDZKICH (M. ST. WARSZAWY I M. ŁODZI) RAD NARODOWYCH
Stanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażeniaStawki dodatku funkcyjnego lub służbowego
Wojewódzki inspektor kontroli finansowejIII - II2 - 1
Zastępca wojewódzkiego inspektora kontroli finansowej V - III4 - 3
Rejonowy inspektor kontroli finansowej, starszy inspektor kontroli finansowej VI - IV4
Inspektor kontroli finansowej VI - V5
Starszy referent kontroli finansowej VI - Va
Starszy księgowyVII - Vb
Referent kontroli finansowejVIII - VIb