Zm.: rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1935 r. o kuratorach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.28.119

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 lutego 1947 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1935 r. o kuratorach nieletnich.

Na podstawie art. 675 kodeksu postępowania karnego i art. 294 kodeksu karnego zarządzam, co następuje:
Paragraf 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1935 r. o kuratorach nieletnich (Dz. U. R. P. Nr 46, poz. 316) otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Pełnienie obowiązków kuratora jest obywatelską funkcją honorową.

Prezes sądu apelacyjnego może przyznać kuratorowi ryczałt miesięczny na koszty i wydatki wykonania kurateli. Ryczałt nie może przekraczać zasadniczego uposażenia funkcjonariusza państwowego, pobierającego uposażenie według najniższej grupy."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.