Kuratorzy nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.46.316

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 czerwca 1935 r.
o kuratorach nieletnich.

Na podstawie art. 675 kodeksu postępowania karnego (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 83, poz. 725) i art. 294 kodeksu karnego (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 60, poz. 571) zarządzam co następuje:
Liczbę kuratorów w okręgu sądu apelacyjnego oznacza Minister Sprawiedliwości.
Kuratora nieletnich powołuje prezes sądu apelacyjnego z pośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie opieki nad dzieckiem, moralnie zaniedbanem.

Prezes sądu apelacyjnego oznacza sąd, przy którym kurator pełni obowiązki.

Kurator nieletnich pełni obowiązki, określone w przepisach kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, na podstawie orzeczenia sądu o przekazaniu mu w poszczególnej sprawie zadań kuratora.

Sąd czuwa nad działalnością kuratora, udziela mu potrzebnych wskazań, a o poważniejszych jego uchybieniach zawiadamia prezesa sądu apelacyjnego (§ 5).

Pełnienie obowiązków kuratora jest obywatelską funkcją honorową.

Prezes sądu apelacyjnego może przyznać kuratorowi ryczałt miesięczny na koszty i wydatki wykonania kurateli. Ryczałt nie może przekraczać zasadniczego uposażenia funkcjonariusza państwowego, pobierającego uposażenie według najniższej grupy.

Prezes sądu apelacyjnego odwoła kuratora, jeżeli wymagać tego będą względy organizacyjne, albo jeżeli kurator nie spełnia należycie obowiązków.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z dniem tym:

a)
tracą moc obowiązującą dotychczasowe przepisy, dotyczące przedmiotów unormowanych W niniejszem rozporządzeniu, a w szczególności rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 387) wraz ze zmianami wprowadzonemi rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 760);
b)
kuratorowie nieletnich czynni na podstawie dotychczasowych przepisów stają się kuratorami nieletnich w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
1 § 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 lutego 1947 r. (Dz.U.47.28.119) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 1947 r.