§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu... - Dz.U.1927.109.928 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.928

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.
§  2.
Części 2 i 3 § 6 tego rozporządzenia otrzymują brzmienie następujące:

"2. Pierwsza rata będzie płatna w dniu 1 października, względnie 1 kwietnia tego półrocza, w którem rozpoczyna się okres umorzenia pożyczki (cz. 2 § 5).

3. Należne za okres ulgowy, zgóry obliczone, odsetki stanowić będą dodatkową pożyczkę, którą dłużnik winien spłacać wraz z procentami w półrocznych ratach amortyzacyjnych, płatnych w tych samych terminach jak raty pożyczki głównej.

Odsetki przypadające za czas od dnia upływu okresu ulgowego do dnia rozpoczęcia okresu umorzenia płatne są przy pierwszej racie amortyzacyjnej".