Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego. - Dz.U.1927.109.928 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.928

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 15 listopada 1927 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie niektórych zmian rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego.

Na mocy cz. 3 art. 74 i cz. 3 art. 75 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z r. 1926 № 1, poz. 1) zarządza się co następuje:
Część 3 § 5 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego (Dz. U. R. P. z r. 1927 № 7, poz. 51) otrzymuje brzmienie następujące: "W okresie ulgowym dłużnicy nie płacą rat amortyzacyjnych. Okres ten rozpoczyna się w trzy miesiące od dnia wydania orzeczenia o przyznaniu pożyczki".
Części 2 i 3 § 6 tego rozporządzenia otrzymują brzmienie następujące:

"2. Pierwsza rata będzie płatna w dniu 1 października, względnie 1 kwietnia tego półrocza, w którem rozpoczyna się okres umorzenia pożyczki (cz. 2 § 5).

3. Należne za okres ulgowy, zgóry obliczone, odsetki stanowić będą dodatkową pożyczkę, którą dłużnik winien spłacać wraz z procentami w półrocznych ratach amortyzacyjnych, płatnych w tych samych terminach jak raty pożyczki głównej.

Odsetki przypadające za czas od dnia upływu okresu ulgowego do dnia rozpoczęcia okresu umorzenia płatne są przy pierwszej racie amortyzacyjnej".

Na końcu części 4 § 7 tego rozporządzenia dodaje się wyrazy: "względnie instytucję społeczną".
Części l, 2 i 3 § 9 tego rozporządzenia otrzymują brzmienie następujące:

"1. Po przyznaniu pożyczki w listach zastawnych Państwowy Bank Rolny zawiadomi o tem okręgowy urząd ziemski, który orzeknie o przyznaniu pożyczki z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego (§ 1), poczem prześle orzeczenie do Państwowego Banku Rolnego.

2. Państwowy Bank Rolny zawiadomi petenta, względnie instytucję lub osobę sprzedającą grunt, że pożyczki w listach zastawnych Banku i z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego zostały danemu petentowi przyznane i będą wypłacone po złożeniu w Państwowym Banku Rolnym dokumentów, stwierdzających hipoteczne zabezpieczenie pożyczki, zgodnie z wymaganiami obowiązujących Bank przepisów.

3. Po otrzymaniu dokumentów, stwierdzających zabezpieczenie pożyczek, Państwowy Bank Rolny dokona wypłaty pożyczki z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego w sposób, wskazany w orzeczeniu okręgowego urzędu ziemskiego, o czem zawiadomi właściwy okręgowy urząd ziemski".

Ostatnie zdanie części 2 § 11 tego rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące: "Pierwsza rata pożyczki będzie płatna w najbliższym dniu 1 kwietnia, jeżeli wypłata pożyczki nastąpiła w drugiem półroczu kalendarzowem, lub w najbliższym dniu 1 października, jeżeli wypłata pożyczki nastąpiła w pierwszem półroczu kalendarzowem".
Po § 11 tego rozporządzenia dodaje się nowy paragraf treści następującej:

"§ 11-a. 1. Z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego mogą być również udzielane przejściowo pożyczki na nabycie gruntów, w tych przypadkach, gdy grunty są nabywane na uzupełnienie gospodarstw karłowatych przy scalaniu, a brak uregulowanej hipoteki uniemożliwia udzielenie pożyczek długoterminowych.

2. Pożyczki tego rodzaju będą udzielane przez Państwowy Bank Rolny na wniosek okręgowego urzędu ziemskiego i stanowić będą uzupełnienie kredytu przejściowego dłużej-terminowego z funduszów Państwowego Banku Rolnego.

3. Wysokość przejściowych pożyczek z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego, łącznie z pożyczką dłużej-terminową Państwowego Banku Rolnego nie może przekraczać 90% ceny kupna-sprzedaży, ustalonej w umowie kupna-sprzedaży. Pożyczki udzielane będą na okres do lat 3 za solidarnem poręczeniem dwóch odpowiedzialnych majątkowo osób. Należne od tych pożyczek odsetki będą doliczone do kapitału i spłacane razem z nim.

4. Pożyczki przejściowe z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego będą na prośbę dłużnika skonwertowane na pożyczki długoterminowe w myśl zasad niniejszego rozporządzenia, przyczem podanie o konwersję pożyczki winien dłużnik złożyć do okręgowego urzędu ziemskiego za pośrednictwem Państwowego Banku Rolnego najpóźniej w 30 dni od daty uregulowania hipoteki na rzecz nabywcy. O ile podanie w powyższym terminie nie będzie złożone, pożyczka winna być spłacona.

5. Przy konwersji wspomnianych wyżej pożyczek okres ulgowy będzie obliczany od dnia wypłaty pożyczki. Okres, w którym dłużnik korzysta z pożyczki przejściowej, wliczony będzie do okresu ulgowego".

W § 13 tego rozporządzenia dodaje się trzecią część treści następującej: "Wysokość pożyczki na zagospodarowanie się nie może przekroczyć kwoty 4.300 złotych".
Część 2 § 14 otrzymuje brzmienie następujące:

"Przy udzielaniu tych pożyczek należy uwzględnić sumy niespłaconych pożyczek na zagospodarowanie się, udzielonych z funduszów przewidzianych w § 1 (kat. A i B) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. № 37, poz. 330), wraz z zaległemi odsetkami i należnym dodatkiem administracyjnym (§ 27 niniejszego rozporządzenia) od tych pożyczek, i sumy te potrącić przy wypłacie pożyczek".

Część 2 § 15 otrzymuje brzmienie następująca: "Okres umorzenia pożyczki będzie się liczył od najbliższego dnia 1 stycznia lub 1 lipca, jaki nastąpi po upływie 4 lat okresu ulgowego, rozpoczynającego się w 3 miesiące od dnia wydania orzeczenia o przyznaniu pożyczki".
Paragraf 17 otrzymuje brzmienie następujące:

"1. Po przyznaniu pożyczki okręgowy urząd ziemski przesyła orzeczenie do Państwowego Banku Rolnego, który zawiadomi petenta, że pożyczka będzie mu wypłacona po nadesłaniu wyciągu hipotecznego.

2. Jeżeli hipoteka działki przed wypłatą pożyczki na zagospodarowanie nie może być uregulowana, a zachodzi pilna potrzeba udzielenia tej pożyczki, okręgowy urząd ziemski może wydać orzeczenie o przyznaniu pożyczki bez zabezpieczenia hipotecznego za poręczeniem dwóch osób (cz. 3 § 20), przyczem orzeczenie winno zawierać zobowiązanie pożyczkobiorcy do hipotecznego zabezpieczenia pożyczki na swój koszt, w terminie określonym w orzeczeniu. W tych wypadkach orzeczenie łącznie z pokwitowaniem odbioru pożyczki stanowić będzie dowód zobowiązania, poręka zaś będzie składana w postaci deklaracji podpisanej przez osoby poręczające".

Część 3 § 18 skreśla się.
Paragraf 21 tego rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące:

"W księdze hipotecznej (gruntowej) winno być uwidocznione, że grunty obciążone hipotecznie z tytułu pożyczek na nabycie gruntów i na zagospodarowanie, udzielonych na zasadzie niniejszego rozporządzenia, nie mogą być, do czasu całkowitej spłaty obciążających je pożyczek, dzielone, sprzedawane, wydzierżawiane ani zastawiane (obciążane hipotecznie) bez zezwolenia właściwego okręgowego urzędu ziemskiego.

Orzeczenie o przyznaniu pożyczki winno zawierać zastrzeżenie, że pożyczka lub jej pozostałość wraz z procentami i innemi należnościami staje się natychmiast wymagalną w razie niedotrzymania któregokolwiek z warunków zawartych w orzeczeniu, a w szczególności w następujących przypadkach:

a) jeżeli dłużnik nie uiści w właściwych terminach dwóch kolejnych rat amortyzacyjnych,

b) jeżeli grunt, na który pożyczka została udzielona, poddany zostanie postępowaniu egzekucyjnemu ze strony osób trzecich,

c) jeżeli stwierdzone zostanie, że dłużnik umyślnie lub przez niedbalstwo niszczy gospodarstwo, obciążone pożyczką,

d) jeżeli stwierdzone zostanie, że dłużnik użył pożyczki na inny cel, niż została przyznana,

e) jeżeli stwierdzone zostanie, że dłużnik niszczy lub usuwa bez zezwolenia okręgowego urzędu ziemskiego znajdujące się na gruncie budynki, których wartość była uwzględniona przy przyznaniu pożyczki,

f) jeżeli dłużnik, bez zgody okręgowego urzędu ziemskiego, odda grunt w użytkowanie osobie trzeciej,

g) jeżeli dłużnik nie ubezpieczy od ognia budynków, których wartość uwzględniono przy przyznaniu pożyczki, lub na których wzniesienie została udzielona inna pożyczka z funduszów państwowych, przyczem ubezpieczenie winno nastąpić w jednej z instytucyj ubezpieczeniowych, wskazanych przez okręgowy urząd ziemski, w wysokości, określonej przez tenże urząd i z zastrzeżeniem, że wypłata odszkodowania pogorzelowego właścicielowi nie może nastąpić bez zgody okręgowego urzędu ziemskiego,

h) jeżeli dłużnik nie uiści dwóch kolejnych składek asekuracyjnych".

Część 4 § 27 tego rozporządzenia skreśla się.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.