§ 10. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu... - Dz.U.1927.109.928 - OpenLEX

§ 10. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.928

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.
§  10.
Paragraf 17 otrzymuje brzmienie następujące:

"1. Po przyznaniu pożyczki okręgowy urząd ziemski przesyła orzeczenie do Państwowego Banku Rolnego, który zawiadomi petenta, że pożyczka będzie mu wypłacona po nadesłaniu wyciągu hipotecznego.

2. Jeżeli hipoteka działki przed wypłatą pożyczki na zagospodarowanie nie może być uregulowana, a zachodzi pilna potrzeba udzielenia tej pożyczki, okręgowy urząd ziemski może wydać orzeczenie o przyznaniu pożyczki bez zabezpieczenia hipotecznego za poręczeniem dwóch osób (cz. 3 § 20), przyczem orzeczenie winno zawierać zobowiązanie pożyczkobiorcy do hipotecznego zabezpieczenia pożyczki na swój koszt, w terminie określonym w orzeczeniu. W tych wypadkach orzeczenie łącznie z pokwitowaniem odbioru pożyczki stanowić będzie dowód zobowiązania, poręka zaś będzie składana w postaci deklaracji podpisanej przez osoby poręczające".