Zm.: rozporządzenie z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowem w administracji. - Dz.U.1933.84.624 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowem w administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.84.624

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 27 października 1933 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowem w administracji.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 25 marca 1933 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 249) postanawiam co następuje:

W art. 61 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowem w administracji (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 342) skreśla się wyrazy: "z wyjątkiem województwa śląskiego".

Rozporządzenie niniejsze w niczem nie narusza postanowień ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o przejęciu egzekucji administracyjnej przez władze skarbowe oraz o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 328) i przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.