Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. - Dz.U.1933.29.249 - OpenLEX

Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.29.249

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 1933 r.

USTAWA
z. dnia 25 marca 1933 r.
o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Upoważnia się Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy do dnia, na który zostanie zwołany Sejm na najbliższa sesję zwyczajną, w zakresie ustawodawstwa państwowego, z ograniczeniem, zawartem w art. 44 ust. 6 Konstytucji.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom, każdemu we właściwym mu zakresie działania.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.