Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.55.339

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 30 kwietnia 1920 r.
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie zmiany art. 3-go rozporządzenia z dnia 2 marca 1320 r. w przedmiocie umundurowania i uzbrojenia policji państwowej (Dz. Ustaw R. P. № 26, poz. 159).

Art.  1.

W rozporządzeniu z dnia 2 marca 1920 r. w przedmiocie umundurowania i uzbrojenia policji państwowej {Dz. U. R. P. № 26, poz. 159), wiersz pierwszy punktu i), artykułu 3-go otrzymuje brzmienie następujące:

"i) oznaki szarż na kołnierzu munduru i na rękawach munduru i płaszcza;".

W zakończeniu artykułu 3-go dodaje się zdanie: "Na kołnierzu płaszcza u wszystkich wyższych funkcjonarjuszów, zamiast dystynkcji, naszyte patki prostokątne, sukienne, koloru dystynkcji (błękitne), długości 10 cm., szerokości 5 cm., z guzikiem".

Art.  2.

Już nałożone dystynkcje na kołnierzach płaszczów winny być usunięte w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw R. P. i zamienione patkami w myśl artykułu poprzedzającego.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze otrzymuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia w dzienniku Ustaw R. P.

Warszawa, dnia 30 kwietnia 1920 r.