Zm.: rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1928 r. w sprawie wydzielenia z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe w Lublinie".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.36.296

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 kwietnia 1930 r.
o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1928 r. w sprawie wydzielenia z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe w Lublinie".

Na podstawie art. 1 i 33 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 r. o wydzielaniu administracji państwowej przedsiębiorstw państwowych, przemysłowych, handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji (Dz. U. R P. Nr. 25, poz. 195) narządza się co następuje:
W § 1 rozporządzenia Rady Ministrów 9 dnia 18 czerwca 1928 r. w sprawie wydzielenia i administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe w Lublinie" (Dz. U. R. P. Nr. 68 poz. 623) treść w cudzysłowach otrzymuje brzmienia następujące: "Państwowe Zakłady Przemysłowo Zbożowe".
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.