Wydzielenie z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe w Lublinie".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.68.623

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 czerwca 1928 r.
w sprawie wydzielenia z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowe Zakłady Przemysłowo - Zbożowe w Lublinie".

Na podstawie art. 1 i 33 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 r. o wydzielaniu z administracji państwowej przedsiębiorstw państwowych, przemysłowych, handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 195) zarządza się co następuje:
Wydziela się z administracji państwowej państwowy młyn i elewator w Lublinie i tworzy się z nich przedsiębiorstwo państwowe, posiadające samoistną osobowość prawną, pod nazwą "Państwowe Zakłady Przemysłowo Zbożowe".
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1930 r. (Dz.U.30.36.296) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 1930 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 1936 r. (Dz.U.36.67.489) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 1936 r.