Zm.: rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1958 r. w sprawie form rozliczeń za dostawy, roboty i usługi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.33.188

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 czerwca 1960 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1958 r. w sprawie form rozliczeń za dostawy, roboty i usługi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 215) zarządza się, co następuje:
W § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 1958 r. w sprawie form rozliczeń za dostawy, roboty i usługi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 54, poz. 264) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 6 dodaje się dwa zdania w brzmieniu:

"Jeżeli ogólne lub branżowe warunki dostaw zastrzegają termin dla dokonania jakościowego odbioru towarów, to wówczas termin ustalony w zdaniu pierwszym przedłuża się o liczbę dni przewidzianą na jakościowy odbiór towarów. W żądaniach zapłaty za dostawę towarów, o których mowa w § 2 ust. 3, dostawca powinien podać liczbę dni przewidzianą w warunkach dostaw dla dokonania jakościowego odbioru towarów.";

2)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Zgody dłużnika nie wymaga pokrycie żądań zapłaty opartych na tytułach egzekucyjnych (sądowych, arbitrażowych, administracyjnych). Zgody dłużnika nie wymaga również pokrycie żądań zapłaty dotyczących odszkodowania umownego za niedotrzymanie terminów lub warunków dostaw i usług wykonywanych w ramach umów określonych w odrębnych przepisach jako umowy kooperacyjne".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.