Zm.: rozporządzenie z dnia 13 listopada 1954 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych i mleka w roku 1955.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.44.277

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 października 1955 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 13 listopada 1954 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych i mleka w roku 1955.

Na podstawie art. 10 pkt 1 dekretu z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. Nr 50, poz. 244) oraz art. 10 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach mleka (Dz. U. Nr 50, poz. 245) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1954 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych i mleka w roku 1955 (Dz. U. Nr 53, poz. 264) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule wyrazy "w roku 1955" zastępuje się wyrazami "w roku 1956",
2)
w §§ 1 i 2 wyrazy "na rok 1955" zastępuje się wyrazami "na rok 1956".
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Skupu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.