Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.92.615

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 16 września 1920 r.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Skarbu zmieniające częściowo rozporządzenie ministerjalne z dn. 13 lipca 1920 r. Dz. U. R. P. № 57 p. 358 w przedmiocie nabycia i utraty obywatelstwa polskiego w myśl art. 91 traktatu między Mocarstwami Sprzymierzonemi i Skojarzonemi, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 (Dz. U. R. P. № 35 poz. 200).

Na zasadzie art. 2 p. 3 i art. 15 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. Dz. U. R. P. № 7 p. 44 i art. 6 ustawy z dn. 1 sierpnia 1919 Dz. P. P. P. № 64 p. 385 postanawia się, co następuje:
Art.  1.

Punkt a) art. 4 rozporządzenia z dnia 13 lipca 1920 Dz. U. № 57 poz. 358 otrzymuje brzmienie następujące: w Polsce: Komisarjaty Rządu w Warszawie, w Łodzi, w Lublinie, starosta grodzki w Poznaniu, Magistraty we Lwowie i w Krakowie, na obszarze b. dzielnicy pruskiej burmistrzowie miast, tworzących powiaty miejskie - pozatem wszędzie starostwa.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.