Zm.: rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1923 r. w przedmiocie wysokości opłat pobieranych przez Stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu za sprawdzanie urządzeń wymagających dozoru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.32.333

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZANIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU W POROZUMIENIU, Z MINISTREM SKARBU
z dnia 2 kwietnia 1924 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 1923 r. w przedmiocie wysokości opłat pobieranych przez Stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu za sprawdzania urządzeń wymagających dozoru.

Na podstawie § 4 ustawy z dnia 8 lipca 1905 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 317) zarządza się co następuje:
§ 2 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 kwietnia 1923 r. w przedmiocie wysokości opłat pobieranych przez Stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu za sprawdzanie urządzeń wymagających dozoru kotłów (Dz. U. R. P. № 43, poz. 295) brzmienia następująca:

"Opłaty ustalone w § 1 w złotych polskich mają być wnoszeniu ich przerachowywane na marki polskie według wartości franka złotego, ustalanej i ogłaszanej w Monitorze Polskim przez Ministra Skarbu na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1.923 r. (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1044) w dniu poprzedzającym datę uiszczenia opłaty, przyczem 1 zloty przyjmuje się za 1 frank złoty".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie uchyla się rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 grudnia 1923 r., (Dz. U. R. P. № 124, poz. 1014).