Wysokość opłat pobieranych przez stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu za sprawdzanie urządzeń wymagających dozoru. - Dz.U.1923.43.295 - OpenLEX

Wysokość opłat pobieranych przez stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu za sprawdzanie urządzeń wymagających dozoru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.43.295

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 10 kwietnia 1923 r.
w przedmiocie wysokości opłat pobieranych przez stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu za sprawdzanie urządzeń wymagających dozoru.

Na podstawie § 4 ustawy z dnia 8 lipca 1905 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 317) zarządza się co następuje:
Za dozór niżej wymienionych urządzeń ustala się opłaty w złotych polskich w wysokości:

A. Warniki.

Rodzaj badaniaZa pierwszy:Za każdy następny badany tego samego dnia:
a)Przyrządy nowe lub nowoustawione:
1) zbadanie budowy i wykonania i pierwsza próba wodna25zł.p.15zł.p.
2) próba odbiorcza w myśl § 1225""15""
3) próba odbiorcza połączona z badaniem budowy i wykonania i pierwszą próbą wodną (jednego dnia)40""25""
b) Rewizje porządkowe:""""
1) rewizja wewnętrzna20""15""
2) porządkowa próba wodna lub próba wodna w myśl § 16 p. III20""15""
3) rewizja wewnętrzna połączona z próbą wodną.30""20""
c) Próba wodna po znacznej naprawia albo badanie nadzwyczajne na zamówienie25""15""

B. Urządzenia acetylenowe.

Rodzaj badaniaZa pierwszy:Za każdy następny badany tego samego dnia:
1)Za całkowite zbadanie urządzania włącznie z sprawdzeniem systemu przyrządów.55zł.p.35zł.p.
2)Za badanie częściowe bez sprawdzenia systemu przyrządów45""30""
3)Za sprawdzenie aparatu dla25""15""

C. Podnośnice.

Zakres badaniaosobowetowaroweMałe podnośnice lub hamulcowe
I.Badanie odbiorcze (§ 35) łącznie ze sprawdzeniem rysunków, opisu i obliczeń (§ 33 II)
1) za pierwszą podnośnice40zł.p.25zł.p.15zł.p.
2) za każdą następną należącą do tegoż właściciela w tem samem miejscu i zbadaną tegoż samego dnia20""12.50""7.50""
II.Badanie porządkowe (§ 36)
1) za pierwszą podnośnicę25""20""""
2) za każdą następną należącą do tegoż właściciela w tem samem miejscu i zbadaną tegoż samego dnia20""15""""
III.Egzamin przewodników (§ 32)
1) pierwszego5zł.p.
2) każdego następnego w tem samem przedsiębiorstwie i tego samego

dnia

3""

D. Urządzenia wód gazowych.

Za sprawdzenie wytrzymałości zbiorników włącznie z próbą wodną sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa i zwrotnych 25 zł. p.

Opłaty ustalone w § 1 w złotych polskich mają być wnoszeniu ich przerachowywane na marki polskie według wartości franka złotego, ustalanej i ogłaszanej w Monitorze Polskim przez Ministra Skarbu na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1.923 r. (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1044) w dniu poprzedzającym datę uiszczenia opłaty, przyczem 1 zloty przyjmuje się za 1 frank złoty.
Właścicieli warników, którzy są członkami stowarzyszenia dozoru kotłów w Poznaniu obowiązują opłaty o 20 procent niższe od w § 1 pod lit. A wymienionych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z dniem tym tracą moc obowiązującą rozporządzenia wydane w przedmiocie, unormowanym niniejszem rozporządzeniem.

Sprostowanie.

W Dz. U. R. P. z r. 1922 № 77 poz. 691 w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 4 września 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustaw i rozporządzeń w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami i pracownikami rolnymi na Ziemią Wileńską w wierszu 3 § 1 zamiast słowa "Wileńskiego" powinno być "Wilejskiego"

1 w wierszu 5 lit. b tegoż § zamiast "№ 63" powinno być "№ 65".

1 § 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1923 r. (Dz.U.23.124.1014) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 grudnia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 2 kwietnia 1924 r. (Dz.U.24.32.333) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 1924 r.