Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.91.674

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 12 października 1921 r.
w przedmiocie zmiany rozporządzenia wykonawczego z d. 30 stycznia 1920 r. do ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych.

Na zasadzie art. 12 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. Pr. P. P. № 65, poz. 391) zarządza się co następuje:
§  1. Paragrafy 20, 21 i 22 rozporządzenia wykonawczego z d. 30 stycznia 1920 r. do ustawy o organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. U. R. P. № 15 poz. 81) otrzymują następujące brzmienie:

§ 20. "Wszelkie umowy najmu pomieszczeń dla urzędów i zakładów skarbowych, o ile termin najmu nie przekracza 3-ch lat, a wysokość czynszu sumy 50.000 mk. rocznie, zawiera izba skarbowa. O ile czynsz roczny przekacza sumę 50.000 mk. lub termin najmu - 3 lata, projekt umowy winien być przedstawiony do zatwierdzenia Ministerstwu Skarbu wraz z opinją dyrektora izby.

Kontrakty najmu podpisuje w imieniu Skarbu Państwa dyrektor izby skarbowej lub upoważniony przez niego urzędnik".

§ 21. "Do czasu wydania ogólnych przepisów o sposobie przeprowadzania robót i dostaw państwowych w każdym poszczególnym wypadku określa izba skarbowa, w jaki sposób ma być wykonana dostawa lub robota: czy przez przedsiębiorcę w drodze przetargu lub z wolnej ręki, czy sposobem gospodarczym, o ile chodzi o dostawy i roboty wartości do 100.000 mk. co do robót i dostaw powyżej tej sumy decyduje Ministerstwo Skarbu.

§ 22. "Umowy dostaw i umowy wykonania robót, o ile cena dostawy czy roboty nie przewyższa jednorazowo sumy 30.000 mk., mogą być zawierane przez naczelników urzędów skarbowych w granicach przewidzianego na ten cel kredytu. Jeżeli cena umowy przewyższa 30.000 mk., a nie przekracza 200.000 mak., projekty umów winny być zatwierdzane przez izbę skarbową; gdy cena przekracza 200.000 mk., należy wyjednać decyzję Ministerstwa Skarbu".

§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.