Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.78.517

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Na podstawie art. 31 ust. 6, art. 38 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 39 ust. 1 pkt 2 i art. 113 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a-2f w brzmieniu:

"2a) siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki - siły zbrojne, o których mowa w art. 2 lit. a Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 66, poz. 422);

2b) personel cywilny sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki - personel cywilny, o którym mowa w art. 2 lit. c Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.;

2c) członkowie rodzin sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki - osoby, o których mowa w art. 2 lit. d Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.;

2d) upoważnione podmioty - osoby, o których mowa w art. 2 lit. e-g Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.;

2e) uzgodnione obiekty i tereny - miejsca, o których mowa w art. 2 lit. i Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.;

2f) wojskowa usługowa działalność wspierająca - działalność, o której mowa w art. 23 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.;";

2)
w § 30:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje organowi wojskowemu z tytułu nabycia na terytorium kraju i udostępnienia odpłatnie siłom zbrojnym, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy, podczas ich przebywania na terytorium kraju, następujących wyrobów akcyzowych:

1) wyrobów energetycznych przeznaczonych na cele napędowe oraz smarów, zwanych dalej "paliwami", używanych wyłącznie w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach tych sił lub służbowych pojazdach towarzyszącego im personelu cywilnego, oraz

2) energii elektrycznej używanej wyłącznie w uzgodnionych obiektach i terenach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje, gdy siły zbrojne w całości dokonały zapłaty należności za nabyte paliwa lub energię elektryczną.",

b)
ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

1) w przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - wykaz paliw udostępnionych odpłatnie siłom zbrojnym i ich personelowi cywilnemu zawierający:

a) oznaczenie państwa wysyłającego,

b) określenie rodzaju i ilości paliw,

c) poświadczenie odbioru paliw,

d) wyliczenie kwoty akcyzy na podstawie faktur nabycia;

2) w przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - wykaz zużytej energii elektrycznej zawierający:

a) oznaczenie państwa wysyłającego,

b) określenie ilości energii elektrycznej,

c) wyliczenie kwoty akcyzy na podstawie faktur nabycia;

3) listę personelu sił zbrojnych oraz personelu cywilnego;

4) oryginały faktur, na podstawie których organ wojskowy nabył paliwa lub energię elektryczną;

5) oryginały faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy;

6) kopie faktur, z których wynikają obciążenia sił zbrojnych za udostępnione paliwa i energię elektryczną.

7. Wykaz, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, oraz faktury, o których mowa w ust. 6 pkt 4-6, stanowią podstawę do obliczenia kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi na rzecz organu wojskowego.",

c)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 3, właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 4, przekazuje go wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 6 do zaopiniowania organowi sprawującemu na podstawie odrębnych przepisów nadzór nad organem wojskowym, a w przypadku wniosku złożonego przez Ministra Obrony Narodowej - temu organowi.";

3)
po § 35 dodaje się § 35a-35e w brzmieniu:

"§ 35a. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, z zastrzeżeniem § 35e, przysługuje:

1) siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych Ameryki - z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych do celów służbowych, na potrzeby tych sił zbrojnych oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej;

2) upoważnionym podmiotom - z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych na potrzeby sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej te siły zbrojne.

§ 35b. 1. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez podmioty, o których mowa w § 35a, obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu zakupu.

2. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi podmiotom, o których mowa w § 35a, jest faktura wystawiana w trzech egzemplarzach, której oryginał wraz z jedną kopią otrzymują te podmioty.

3. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy w przypadku podmiotów, o których mowa w § 35a, jest przekazywany przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki Naczelnikowi Urzędu Celnego w Olsztynie.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o zwrot której ubiegają się siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub upoważnione podmioty;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych nabytych do celów służbowych, na potrzeby sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej wraz z wykazem kwot akcyzy przypadających do zwrotu, z wyszczególnieniem wyrobów oraz kwot akcyzy przeznaczonych na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej;

2) listę personelu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz upoważnionych podmiotów, którym przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych do celów służbowych, na potrzeby tych sił zbrojnych oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej;

3) oryginały faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest składany za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składany jest wniosek.

§ 35c. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie, na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 35b ust. 3, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w § 35b ust. 5. Przepisy § 30 ust. 12 i 13 stosuje się odpowiednio.

§ 35d. 1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania od nabywcy oryginału faktury. O dokonanym zwrocie wyrobów przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub upoważnione podmioty sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego w Olsztynie; informując o powyższym, sprzedawca przekazuje jednocześnie otrzymany od nabywcy oryginał faktury.

2. Przepis § 35 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 35e. 1. Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe nabywane w kraju przez podmioty, o których mowa w § 35a, bezpośrednio ze składów podatkowych zlokalizowanych w kraju.

2. Do przemieszczanych wyrobów, o których mowa w ust. 1, dołącza się świadectwo zwolnienia, stanowiące załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego.

3. Przepisy art. 32 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy oraz § 31 ust. 4 stosuje się odpowiednio.";

4)
po § 37 dodaje się § 37a w brzmieniu:

"§ 37a. 1. Zwalnia się od akcyzy import i nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, innych niż określone w § 31 ust. 1, oraz samochodów osobowych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przez upoważnione podmioty do celów służbowych, na potrzeby tych sił zbrojnych oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej.

2. Warunkiem zastosowania zwolnienia w imporcie, o którym mowa w ust. 1, jest przedstawienie organowi celnemu zaświadczenia, o którym mowa w art. XI ust. 4 Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r., z którego wynika, że wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe są sprowadzane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przez upoważnione podmioty do celów służbowych, na potrzeby tych sił zbrojnych oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej działalności wspierającej.

3. W przypadku gdy importowane wyroby akcyzowe lub samochody osobowe stanowią mienie członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz personelu cywilnego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, członków ich rodzin lub pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych Ameryki, o których mowa w art. 2 lit. g Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r., wwożone przez nich po raz pierwszy na terytorium kraju, zwolnienie od akcyzy stosuje się pod warunkiem, że:

1) wwożone wyroby nie wskazują na ich przeznaczenie do celów handlowych;

2) w przypadku samochodów osobowych ich liczba nie przekroczy jednego samochodu na osobę, która ukończyła 18 lat;

3) wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe zostaną wwiezione na terytorium kraju najpóźniej przed upływem 12 miesięcy, licząc od pierwszego przyjazdu do kraju osoby, której przysługuje zwolnienie;

4) zwolnione wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe nie zostaną przez okres 3 lat od dnia dopuszczenia ich do obrotu sprzedane, wynajęte lub oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze podmiotom innym niż wymienione w niniejszym przepisie.

4. Kradzież zwolnionego samochodu osobowego lub jego utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego na podstawie odrębnych przepisów jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie stanowi naruszenia warunków zwolnienia, o których mowa w ust. 3 pkt 4, pod warunkiem że podmioty, którym przyznano zwolnienie, przedstawią Naczelnikowi Urzędu Celnego w Olsztynie zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży lub całkowitego zniszczenia tego samochodu.

5. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 31 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104.