Art. 113. - [Delegacja ustawowa do wprowadzenia zwolnienia od akcyzy] - Podatek akcyzowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.143 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2023 r. do: 30 listopada 2023 r.
Art.  113.  [Delegacja ustawowa do wprowadzenia zwolnienia od akcyzy]
1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zwolnienia samochodów osobowych od akcyzy i określić wzór zaświadczenia stwierdzającego takie zwolnienia, w przypadku gdy wynika to z:
1)
przepisów prawa Unii Europejskiej,
2)
umów międzynarodowych,
3)
zasady wzajemności

- określając szczegółowy zakres oraz warunki i tryb ich stosowania, uwzględniając specyfikę obrotu samochodami osobowymi oraz konieczność zapewnienia właściwej kontroli.

2. 
Zwolnienia od akcyzy mogą być realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.
3. 
W przypadku zwolnienia od akcyzy realizowanego przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego określa, w drodze decyzji, wysokość kwoty zwrotu akcyzy.