Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.162.1703

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2004 r.
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1856 oraz z 2004 r. Nr 58, poz. 563) po § 31a dodaje się § 31b w brzmieniu:

"§ 31b. Jaja wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znakuje się zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2295/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. wprowadzającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. WE L 340 z 24.12.2003), przy czym po numerze oznaczenia systemu utrzymywania kur nieśnych podaje się kod państwa członkowskiego - PL oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny określony w przepisach w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.".