Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.162.1703

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 28 czerwca 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych2)

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.3)) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm.4)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1856 oraz z 2004 r. Nr 58, poz. 563) po § 31a dodaje się § 31b w brzmieniu:

"§ 31b. Jaja wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znakuje się zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2295/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. wprowadzającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. WE L 340 z 24.12.2003), przy czym po numerze oznaczenia systemu utrzymywania kur nieśnych podaje się kod państwa członkowskiego - PL oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny określony w przepisach w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.".

§  2. Jaja wyprodukowane do dnia wejścia w życie rozporządzenia, nieoznakowane zgodnie z przepisami, o których mowa w § 1, mogą pozostawać w obrocie do daty minimalnej trwałości.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia częściowo wdrażają postanowienia dyrektywy 2002/4/WE z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie rejestracji zakładów chowających kury nieśne, objętych dyrektywą Rady 1999/74/WE (Dz. Urz. WE L 030 z 31.01.2002).

Dane dotyczące ogłoszenia wymienionej dyrektywy, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tej dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288 i Nr 96, poz. 959.