Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.24.110

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 kwietnia 1962 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.

Na podstawie art. 31 ust. 4, art. 39 ust. 7 i 8 i art. 45 ust. 5 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97), art. 15 ust. 5 i art. 41 dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 98) oraz art. 9 ust. 5, art. 14 ust. 6 i art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 99) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej (Dz. U. Nr 26, poz. 111) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 pkt 3 wyrazy "4.000 zł" zastępuje się wyrazami "9.680 zł";
2) w § 7 ust. 1 pkt 3 wyrazy "od 4.000 zł do 6.000 zł" zastępuje się wyrazami "od 9.680 zł do 14.520 zł";
3) w § 8:
a) w ust. 2 wyrazy "co najmniej 6.000 zł" zastępuje się wyrazami "powyżej 14.520 zł",
b) w ust. 3 wyrazy "od 4.000 do 6.000 zł" zastępuje się wyrazami "od 9.680 zł do 14.520 zł".
§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1962 r.