Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.43.205

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lipca 1962 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.

Na podstawie art. 31 ust. 4, art. 39 ust. 7 i 8 i art. 45 ust. 5 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97), art. 15 ust. 5 i art. 41 dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 98 i Nr 36, poz. 164, z 1959 r. Nr 14, poz. 75 i z 1961 r. Nr 6, poz. 39) oraz art. 9 ust. 5, art. 14 ust. 6 i art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 99) zarządza się, co następuje:
Przepis § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej (Dz. U. z 1958 r. Nr 26, poz. 111 i z 1962 r. Nr 24, poz. 110) otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Rencistom uprawnionym do renty starczej lub inwalidzkiej, zatrudnionym w zakładach społecznych służby zdrowia w pełnym wymiarze godzin w charakterze fachowych pracowników służby zdrowia na stanowiskach określonych przez Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, wypłaca się renty zmniejszone o następujący procent podstawy wymiaru renty do 1.200 zł:

1) renty starcze - o 35%,

2) renty inwalidzkie dla zaliczonych do II grupy inwalidów - o 25%,

3) renty inwalidzkie dla zaliczonych do III grupy inwalidów - o 15%.

2. Lekarzom i lekarzom dentystom uprawnionym do renty starczej lub inwalidzkiej, zatrudnionym w zakładach społecznych służby zdrowia co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin pracy, wypłaca się renty zmniejszone o następujący procent podstawy wymiaru renty do 1.200 zł:

1) renty starcze - o 20%,

2) renty inwalidzkie dla zaliczonych do II grupy inwalidów - o 15%,

3) renty inwalidzkie dla zaliczonych do III grupy inwalidów - o 10%.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do fachowych pracowników służby zdrowia zatrudnionych w zakładach służby zdrowia Ministerstw Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości oraz do lekarzy zatrudnionych w zakresie orzecznictwa lekarskiego do spraw inwalidztwa i zatrudnienia."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.