Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.253

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 8 lutego 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach2)

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. poz. 203 i 883) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia lp. 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują postanowienia rozporządzenia Komisji (UE) nr 744/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniającego załączniki I i II do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości arsenu, fluoru, ołowiu, rtęci, endosulfanu, dioksyn, Ambrosia spp., diklazurilu i soli sodowej lasalocidu A oraz progów podejmowania działań w przypadku dioksyn (Dz. Urz. UE L 219 z 17.08.2012, str. 5).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 144, poz. 899, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 230, poz. 1511, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2012 r. poz. 1007.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

DOPUSZCZALNE ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANYCH W PASZACH

Sekcja  I.

 Zanieczyszczenia nieorganiczne i związki azotu

Lp.Substancja niepożądanaRodzaj paszyMaksymalna zawartość

w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy

o zawartości

wilgoci 12%

1234
1Arsen1)Materiały paszowe, z wyjątkiem:2
- mączek z trawy, z wysuszonej lucerny i z wysuszonej koniczyny, wysuszonych wysłodków buraczanych i wysuszonych wysłodków buraczanych melasowanych4
- makuchu z rdzenia palmy42)
- fosforanów i morskich alg wapiennych10
- węglanu wapnia i węglanu wapniowo-magnezowego3)15
- tlenku magnezu, węglanu magnezu20
- ryb lub innych zwierząt wodnych i produktów z nich otrzymanych252)
- mączki z wodorostów morskich i materiałów paszowych uzyskanych z wodorostów morskich402)
Cząstki żelaza stosowane jako znacznik50
Dodatki należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych, z wyjątkiem:30
- pentahydratu siarczanu miedzi (II), węglanu miedzi (II)

i trihydroksychlorku dimiedzi

50
- tlenku cynku, tlenku manganu (II) i tlenku miedzi (II) 100
Mieszanki paszowe uzupełniające, z wyjątkiem:4
- mieszanek paszowych mineralnych

- mieszanek paszowych uzupełniających dla zwierząt domowych zawierających ryby, inne zwierzęta wodne i ich produkty pochodne lub mączki z wodorostów morskich oraz materiały paszowe uzyskane z wodorostów morskich

12

102)

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:2
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb i mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt futerkowych102)
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt domowych zawierających ryby, inne zwierzęta wodne i ich produkty pochodne lub mączki z wodorostów morskich oraz materiały paszowe uzyskane z wodorostów morskich102)
2KadmMateriały paszowe pochodzenia roślinnego1
Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego2
Materiały paszowe pochodzenia mineralnego, z wyjątkiem:2
- fosforanów10
Dodatki należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych, z wyjątkiem:10
- tlenku miedzi (II), tlenku manganu (II), tlenku cynku i monohydratu siarczanu manganu (II) 30
Dodatki należące do grup funkcjonalnych: spoiw i środków przeciwzbrylających2
Premiksy4) 15
Mieszanki paszowe uzupełniające, z wyjątkiem:

- mieszanki paszowej mineralnej:

0,5
- zawierającej < 7% fosforu5)5
- zawierającej ≥ 7% fosforu5)0,75 na 1% fosforu5), maksymalnie

7,5

Mieszanki paszowe uzupełniające dla zwierząt domowych2
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:0,5
- mieszanki paszowej pełnoporcjowej dla bydła (z wyjątkiem cieląt), owiec (z wyjątkiem jagniąt) i kóz (z wyjątkiem koźląt) oraz ryb1
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt domowych2
3Fluor6)Materiały paszowe, z wyjątkiem:

- materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem skorupiaków morskich takich jak kryl morski

- skorupiaków morskich takich jak kryl morski

- fosforanów

- węglanu wapnia i węglanu wapniowo-magnezowego3)

- tlenku magnezu

- morskich alg wapiennych

150

500

3000

2000

350

600

1000

Wermikulit (E 561) 3000
Mieszanki paszowe uzupełniające:

- zawierające ≤ 4% fosforu5)

- zawierające > 4% fosforu5)

500

125 na 1%

fosforu5)

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń

- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu (z wyjątkiem piskląt) i ryb

- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla piskląt

- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła, owiec i kóz w okresie:

- laktacji

- pozostałym

150

100

350

250

30

50

4OłówMateriały paszowe, z wyjątkiem:

- zielonek7)

- fosforanów i morskich alg wapiennych

- węglanu wapnia i węglanu wapniowo-magnezowego3)

- drożdży

10

30

15

20

5

Dodatki należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych, z wyjątkiem:

- tlenku cynku

- tlenku manganu (II), węglanu żelaza (II) i węglanu miedzi (II)

100

400

200

Dodatki należące do grup funkcjonalnych: spoiw i środków przeciwzbrylających, z wyjątkiem:

- klinoptylolitu pochodzenia wulkanicznego, natrolitu-fonolitu

30

60

Premiksy4)200
Mieszanki paszowe uzupełniające, z wyjątkiem:

- mieszanek paszowych mineralnych

10

15

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe5
5Rtęć8)Materiały paszowe, z wyjątkiem:

- ryb lub innych zwierząt wodnych oraz produktów z nich otrzymanych

- węglanu wapnia i węglanu wapniowo-magnezowego3)

0,1

0,5

0,3

Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

- mieszanek paszowych mineralnych

- mieszanek paszowych dla ryb

- mieszanek paszowych dla psów, kotów i zwierząt futerkowych

0,1

0,2

0,2

0,3

6Azotany (III)9)Materiały paszowe, z wyjątkiem:

- mączki rybnej

- kiszonki

- produktów i produktów ubocznych z buraków cukrowych

i trzciny cukrowej, a także produktów i produktów ubocznych otrzymanych w wyniku produkcji skrobi

15

30

-

-

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

- karmy pełnoporcjowej dla psów i kotów, o zawartości wilgoci powyżej 20%

15

-

7Melamina10)Pasza, z wyjątkiem dodatków paszowych:

- kwasu guanidynooctowego (GAA)

- mocznika

- biuretu

2,5

-

-

-

Objaśnienia:

1) Maksymalne zawartości arsenu odnoszą się do arsenu ogółem.

2) Na wniosek właściwych organów podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie do obrotu pasz przeprowadza analizę tych pasz w celu wykazania, że zawartość nieorganicznego arsenu jest niższa niż 2 ppm. Analiza ta jest szczególnie istotna w odniesieniu do wodorostów morskich gatunku Hizikia fusiforme.

3) Węglan wapniowo-magnezowy oznacza naturalną mieszaninę węglanu wapnia i węglanu magnezu zgodnie z częścią C ust. 11 pkt 11.1.3 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 575/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz. Urz. UE L 159 z 17.06.2011, str. 25).

4) Maksymalna zawartość ołowiu ustanowiona dla premiksów uwzględnia dodatki paszowe zawierające najwyższy poziom ołowiu i kadmu, a nie wrażliwość różnych gatunków zwierząt na ołów i kadm. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. WE L 268 z 18.10.2003, str. 29, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 238), w celu ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego producenci premiksów są odpowiedzialni za zapewnienie, że poza maksymalnymi zawartościami ołowiu dla premiksów instrukcje użytkowania premiksów zamieszczane na ich etykietach są zgodne z maksymalnymi zawartościami ołowiu dla mieszanek paszowych uzupełniających i pełnoporcjowych.

5) Procentowa zawartość fosforu jest wyrażona w odniesieniu do paszy o zawartości wilgoci 12%.

6) Maksymalne zawartości fluoru odnoszą się do oznaczenia analitycznego fluoru, gdzie ekstrakcja odbywa się w 1 N kwasie chlorowodorowym przez 20 minut w temperaturze otoczenia. Dopuszcza się stosowanie równoważnych metod ekstrakcji pod warunkiem wykazania, że użyta procedura ma porównywalną skuteczność ekstrakcji.

7) Zielonka oznacza produkty przeznaczone na paszę, takie jak: siano, kiszonki i świeża trawa.

8) Maksymalne zawartości rtęci odnoszą się do rtęci ogółem.

9) Maksymalne zawartości azotanów są wyrażone jako azotan (III) sodu.

10) Maksymalna zawartość melaminy. Nie zostały uwzględnione strukturalnie pokrewne związki: kwasu cyjanurowego, ammeliny i ammelidu.

Sekcja  II.

 Mykotoksyny

Lp.Substancja niepożądanaRodzaj paszyMaksymalna zawartość

w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy

o zawartości

wilgoci 12%

1234
1Aflatoksyna B1Materiały paszowe0,02
Mieszanki paszowe uzupełniające i pełnoporcjowe, z wyjątkiem:0,01
- mieszanek paszowych dla bydła mlecznego i cieląt, owiec mlecznych i jagniąt, kóz mlecznych i koźląt, prosiąt i młodego drobiu0,005
- mieszanek paszowych dla bydła (z wyjątkiem bydła mlecznego i cieląt), owiec (z wyjątkiem owiec mlecznych i jagniąt), kóz (z wyjątkiem kóz mlecznych i koźląt), świń (z wyjątkiem prosiąt) i drobiu (z wyjątkiem młodego drobiu) 0,02
2Sporysz

(Claviceps purpurea)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe zawierające nierozdrobnione ziarna zbóż1000

Sekcja  III.

 Toksyny właściwe dla roślin

Lp.Substancje niepożądaneRodzaj paszyMaksymalna zawartość

w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy

o zawartości

wilgoci 12%

1234
1Wolny gossypolMateriały paszowe, z wyjątkiem:20
- nasion bawełny5000
- makuchu z nasion bawełny oraz mączki z nasion bawełny1200
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:20
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła (z wyjątkiem cieląt)500
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla owiec (z wyjątkiem jagniąt) i kóz (z wyjątkiem koźląt)300
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu (z wyjątkiem kur niosek) i cieląt100
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla królików, jagniąt, koźląt i świń (z wyjątkiem prosiąt) 60
2Kwas cyjanowodorowyMateriały paszowe, z wyjątkiem:50
- nasion lnu250
- makuchu lnianego350
- produktów z manioku i makuchu migdałowego100
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kurcząt (< 6 tygodni)

50

10

3TeobrominaMieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń

- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla psów, królików, koni i zwierząt futerkowych

300

200

50

4Winylo-tiooksazolidon

(5 winylooksazolidyno

2-tion)

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla drobiu, z wyjątkiem:

- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kur niosek

1000

500

5Lotny olejek gorczyczny1) Materiały paszowe, z wyjątkiem:

- makuchu rzepakowego

100

4000

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła (z wyjątkiem cieląt), owiec (z wyjątkiem jagniąt) i kóz (z wyjątkiem koźląt)

- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń (z wyjątkiem prosiąt) i drobiu

150
1000
500
Objaśnienie:

1) Maksymalna zawartość lotnego olejku gorczycznego jest wyrażana jako izotiocyjanian allilu.

Sekcja  IV.

 Związki z grupy węglowodorów chlorowanych (z wyjątkiem dioksyn i PCBs)

Lp.Substancje niepożądaneRodzaj paszyMaksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%
1234
1Aldryna1)Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:0,012)
- olejów i tłuszczów0,12)
- mieszanek paszowych dla ryb0,022)
2Dieldryna1)Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:0,012)
- olejów i tłuszczów0,12)
- mieszanek paszowych dla ryb0,022)
3Kamfechlor (toksafen) - suma wskaźników kongenerów CHB 26, 50 i 623)Ryby lub inne zwierzęta wodne oraz produkty z nich otrzymane, z wyjątkiem:0,02
- oleju z ryb0,2
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla ryb0,05
4Chlordan suma izomerów cis- i trans- oraz oksychlordanu (wyrażona jako chlordan) Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:0,02
- olejów i tłuszczów0,05
5DDT (suma izomerów DDT-, DDD- (lub TDE) i DDE wyrażona jako DDT) Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:0,05
- olejów i tłuszczów0,5
6Endosulfan (suma izomerów alfa- i beta- oraz siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan) Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:0,1
- kukurydzy i produktów uzyskanych z jej przetworzenia0,2
- nasion roślin oleistych i produktów uzyskanych z ich przetworzenia, z wyjątkiem surowego oleju roślinnego0,5
- surowego oleju roślinnego1,0
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb, z wyjątkiem łososiowatych0,005
- mieszanek paszowych dla łososiowatych0,05
7Endryna (suma endryny i delta-ketoi-endryny, wyrażona jako endryna) Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:0,01
- olejów i tłuszczów0,05
8Heptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru wyrażona jako heptachlor) Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:0,01
- olejów i tłuszczów0,2
9Heksachlorobenzen (HCB) Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:0,01
- olejów i tłuszczów0,2
10Heksachlorocykloheksan (HCH)
- izomery alfaMateriały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:0,02
- olejów i tłuszczów0,2
- izomery betaMateriały paszowe, z wyjątkiem:0,01
- olejów i tłuszczów0,1
Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:0,01
- mieszanek paszowych dla bydła mlecznego0,005
- izomery gammaMateriały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:0,2
- olejów i tłuszczów2
Objaśnienia:

1) Aldryna lub dieldryna. Jeżeli aldryna występuje pojedynczo lub łącznie z dieldryną, jest przeliczana na dieldrynę.

2) Maksymalna zawartość aldryny lub dieldryny. Jeżeli aldryna występuje pojedynczo lub łącznie z dieldryną, jest przeliczana na dieldrynę.

3) System numerowania zgodny z Parlar, z prefiksem "CHB" lub "Parlar":

CHB 26: 2-endo,3-egzo, 5-endo,6-egzo,8,8,10,10-oktochlorobornan,

CHB 50: 2-endo,3-egzo,5-endo,6-egzo,8,8,9,10,10-nonachlorobornan,

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornan.

Sekcja  V.

 Dioksyny i PCB

Lp.Substancja niepożądanaRodzaj paszyMaksymalna zawartość

w ng WHO-PCDD/ F-TEQ/

kg (ppt)1)

odpowiadająca

paszy

o zawartości

wilgoci 12%

Maksymalna zawartość

w ng WHO-PCDD/ F-PCB-TEQ/ kg (ppt)1) odpowiadająca paszy

o zawartości

wilgoci 12%

Maksymalna zawartość

w µg/kg (ppb) odpowiadająca paszy

o zawartości

wilgoci 12%1)

123456
1Dioksyny (suma polichlorowanych dibenzo-para-dioksyn (PCDD) i polichlorowanych dibenzo-furanów (PCDF) wyrażona w równoważnikach

toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynniki równoważności toksycznej), 20052))

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego, z wyjątkiem:

- olejów roślinnych i produktów ubocznych z nich otrzymanych

0,75
0,75
Materiały paszowe pochodzenia mineralnego0,75
Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:
- tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mleka i tłuszczem jaj1,5
- inne produkty zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jaja i produkty z jaj0,75
- olej z ryb5,0
- ryby lub inne zwierzęta wodne oraz produkty z nich otrzymane, z wyjątkiem oleju z ryb, hydrolizatów białka rybnego zawierających ponad 20% tłuszczu3) oraz mączki ze skorupiaków1,25
- hydrolizaty białka rybnego zawierające ponad 20% tłuszczu oraz mączka ze skorupiaków1,75
Dodatki paszowe: glinka kaolinowa, wermikulit,

natrolit-fonolit, glinian wapnia syntetyczny i klinoptylolit pochodzenia osadowego należące do grup funkcjonalnych: spoiw

i środków przeciwzbrylających

0,75
Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych1,0
Premiksy1,0
Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:0,75
- mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb1,75
- mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych-
2Suma dioksan i dioksynopodobnych PCB (suma polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDD), polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF) i polichlorowanych bifenyli (PCB)

wyrażona

w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynniki równoważne toksyczności), 20052))

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego, z wyjątkiem:1,25
- olejów roślinnych i ich produktów ubocznych1,5
Materiały paszowe pochodzenia mineralnego1,0
Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:
- tłuszcz zwierzęcy, włącznie

z tłuszczem mleka i tłuszczem jaj

2,0
- inne produkty pozyskane od zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami

i produktami z jaj

1,25
- olej z ryb20,0
- ryby lub inne zwierzęta wodne i produkty z nich otrzymane,

z wyjątkiem oleju z ryb i białka rybnego hydrolizowanego zawierającego ponad

20% tłuszczu3)

4,0
- białko rybne hydrolizowane zawierające ponad 20% tłuszczu9,0
Dodatki paszowe: glinka kaolinowa, wermikulit,

natrolit-fonolit, glinian wapnia syntetyczny i klinoptylolit pochodzenia osadowego należące do grup funkcjonalnych: spoiw

i środków przeciwzbrylających

1,5
Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych1,5
Premiksy1,5
Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:1,5
- mieszanek paszowych

dla zwierząt domowych i ryb

5,5
- mieszanek paszowych

dla zwierząt futerkowych

1,5

-
3Niedioksynopodobne PCB (suma PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153

i PCB 180 (ICES - 6)1))

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego10
Materiały paszowe pochodzenia mineralnego10
Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:
- tłuszcz zwierzęcy, włącznie

z tłuszczem mleka i tłuszczem jaj

10
- inne produkty pozyskane

od zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami jajecznymi

10
- olej z ryb175
- ryby, inne zwierzęta wodne i produkty z nich otrzymane, z wyjątkiem oleju z ryb i białka rybnego hydrolizowanego zawierającego ponad

20% tłuszczu4)

30
- białko rybne hydrolizowane zawierające ponad 20% tłuszczu50
Dodatki paszowe: glinka kaolinowa, wermikulit,

natrolit-fonolit, glinian wapnia syntetyczny i klinoptylolit pochodzenia osadowego należące do grup funkcjonalnych: spoiw

i środków przeciwzbrylających

10
Dodatki paszowe należące

do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

10
Premiksy10
Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:10
- mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb40
- mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych_
Objaśnienia:

1) Stężenia uzyskane na podstawie górnej granicy oznaczalności oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości dla poszczególnych kongenerów poniżej granicy oznaczalności są równe granicy oznaczalności.

2) Tabela TEF (= współczynników równoważnych toksyczności) dla dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB:

WHO-TEF zostały przyjęte w celu oceny ryzyka dla zdrowia ludzi, na podstawie wniosków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - spotkanie ekspertów Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego (IPCS), które odbyło się w Genewie w czerwcu 2005 r.

KongenerWartość TEFKongenerWartość TEF
Dibenzo-para-dioksyny (PCDD) i dibenzo-para-furany (PCDF)"Dioksynopodobne" PCB: Non-orto PCB + Mono-orto PCB
2,3,7,8-TCDD1
1,2,3,7,8-PeCDD1Non-orto PCB
1,2,3,4,7,8-HxCDD0,1PCB 770,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD0,1PCB 810,0003
1,2,3,7,8,9-HxCDD0,1PCB 1260,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD0,01PCB 1690,03
OCDD0,0003
Mono-orto PCB
2,3,7,8-TCDF0,1PCB 1050,00003
1,2,3,7,8-PeCDF0,03PCB 1140,00003
2,3,4,7,8-PeCDF0,3PCB 1180,00003
1,2,3,4,7,8-HxCDF0,1PCB 1230,00003
1,2,3,6,7,8-HxCDF0,1PCB 1560,00003
1,2,3,7,8,9-HxCDF0,1PCB 1570,00003
2,3,4,6,7,8-HxCDF0,1PCB 1670,00003
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF0,01PCB 1890,00003
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF0,01
OCDF0,0003
Zastosowane skróty: "T" - tetra (cztero); "Pe" - penta (pięcio); "Hx" - heksa (sześcio); "Hp" - hepta (siedmio); "O" - okta (ośmio); "CDD" - chlorodibenzodioksyna; "CDF" - chlorodibenzofuran; "CB" - chlorobifenyl

3) Świeże ryby i inne zwierzęta wodne dostarczone bezpośrednio i użyte bez pośredniego przetwarzania do produkcji pasz dla zwierząt futerkowych nie podlegają wymogom w zakresie maksymalnych zawartości substancji niepożądanych, natomiast maksymalne zawartości tych substancji wynoszące 3,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produktu i 6,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu dla świeżych ryb, a 20,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu dla wątrób rybich mają zastosowanie w przypadku świeżych ryb i wątrób rybich, które są przeznaczone do bezpośredniego karmienia zwierząt domowych, zoologicznych i utrzymywanych w cyrku lub używane jako materiał paszowy do produkcji karmy dla zwierząt domowych. Produkty lub przetworzone białka zwierzęce pozyskane z tych zwierząt (futerkowych, domowych, zoologicznych i utrzymywanych w cyrku) nie mogą wejść do łańcucha żywnościowego i karmienie nimi zwierząt gospodarskich, które są utrzymywane, tuczone lub hodowane do produkcji żywności, jest zabronione.

4) Świeże ryby i inne zwierzęta wodne dostarczone bezpośrednio i użyte bez pośredniego przetwarzania do produkcji pasz dla zwierząt futerkowych nie podlegają wymogom w zakresie maksymalnych zawartości substancji niepożądanych, natomiast maksymalne zawartości tych substancji mają zastosowanie do świeżych ryb (75 µg/kg produktu) oraz do wątrób rybich (200 µg/kg produktu), które są przeznaczone do bezpośredniego karmienia zwierząt domowych, zoologicznych i utrzymywanych w cyrku lub używane jako materiał paszowy do produkcji karmy dla zwierząt domowych. Produkty lub przetworzone białka zwierzęce pozyskane z tych zwierząt (futerkowych, domowych, zoologicznych i utrzymywanych w cyrku) nie mogą wejść do łańcucha żywnościowego i karmienie nimi zwierząt gospodarskich, które są utrzymywane, tuczone lub hodowane do produkcji żywności, jest zabronione.

Sekcja  VI.

 Szkodliwe zanieczyszczenia biologiczne

Lp.Substancja niepożądanaRodzaj paszyMaksymalna zawartość

w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy

o zawartości

wilgoci 12%

1234
1Nasiona chwastów oraz

niezmielone i nierozdrobnione owoce zawierające alkaloidy, glukozydy lub inne substancje toksyczne, pojedynczo lub w połączeniu, w tym:

- Datura sp.

Materiały paszowe i mieszanki paszowe3000

1000

2Crotalaria spp.Materiały paszowe i mieszanki paszowe100
3Nasiona i łuski nasion Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L., a także ich przetworzone produkty pochodne1) pojedynczo lub w połączeniuMateriały paszowe i mieszanki paszowe102)
4Niełuskany orzech

bukowy - Fagus silvatica L.

Materiały paszowe i mieszanki paszoweNasiona i owoce gatunków roślin wymienionych w kolumnie 2 oraz ich przetworzone pochodne

mogą być obecne

w paszach

jedynie

w ilościach śladowych, niedających się określić ilościowo

5Jatropha curcas L.
6Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. intergrifolia (West.) Thell.
7Gorczyca sarepska

- Brassica juncea (L.)

Czern. i Coss. ssp. juncea

8Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin
9Brassica nigra (L.) Koch
10Brassica carinata

A. Braun

11Nasiona Ambrosia spp.Materiały paszowe3), z wyjątkiem:

- prosa (ziarna Panicum miliaceum L.) i sorgo (ziarna Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.), nieprzeznaczonych do bezpośredniego karmienia zwierząt3)

50

200

Mieszanki paszowe zawierające niezmielone ziarna i nasiona50
Objaśnienia:

1) Jeżeli jest możliwe ich oznaczenie metodami mikroskopii analitycznej.

2) Obejmuje również fragmenty łusek nasion.

3) Objaśnienie zawarte jest w pkt 1 w lit. g załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 744/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniającego załączniki I i II do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości arsenu, fluoru, ołowiu, rtęci, endosulfanu, dioksyn, Ambrosia spp., diklazurilu i soli sodowej lasalocidu A oraz progów podejmowania działań w przypadku dioksyn (Dz. Urz. UE L 219 z 17.08.2012, str. 5).

Sekcja  VII.

 Dodatki paszowe, których obecność wskutek nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego jest dozwolona w paszy, dla której nie są one przeznaczone

Lp.KokcydiostatykRodzaj paszy1)Maksymalna zawartość

w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy

o zawartości

wilgoci 12%

1234
1DekokwinatMateriały paszowe0,4
Mieszanki paszowe dla:
- niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni0,4
- kurcząt rzeźnych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie dekokwinatu (pasza na końcowy okres tuczu)0,4
- innych gatunków zwierząt1,2
Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których dekokwinat jest niedopuszczony2)
2DiklazurilMateriały paszowe0,01
Mieszanki paszowe dla:
- niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni0,01
- królików rzeźnych i hodowlanych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie diklazurilu (pasza na końcowy okres tuczu)0,01
- innych gatunków zwierząt, oprócz kurcząt odchowywanych na nioski poniżej 16 tygodni, kurcząt rzeźnych, perlic i indyków rzeźnych0,03
Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których diklazuril jest niedopuszczony2)
3Bromowodorek halofuginonuMateriały paszowe0,03
Mieszanki paszowe dla:

- niosek, kurcząt odchowywanych na nioski oraz indyków powyżej 12 tygodni

0,03
- kurcząt rzeźnych i indyków poniżej 12 tygodni w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie bromowodorku halofuginonu (pasza na końcowy okres tuczu)0,03
- innych gatunków zwierząt0,09
Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których bromowodorek halofuginonu jest niedopuszczony2)
4Sól sodowa lasalocidu AMateriały paszowe1,25
Mieszanki paszowe dla:
- psów, cieląt, królików, koniowatych, zwierząt mlecznych, niosek, indyków powyżej 16 tygodni oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni1,25
- kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na nioski poniżej 16 tygodni i indyków poniżej 16 tygodni w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej lasalocidu A (pasza na końcowy okres tuczu)1,25
- bażantów, perlic, przepiórek i kuropatw (z wyjątkiem niosek) w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej lasalocidu A (pasza na końcowy okres tuczu)1,25
- innych gatunków zwierząt3,75
Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których sól sodowa lasalocidu A jest niedopuszczona2)
5Maduramycyna amonu alfaMateriały paszowe0,05
Mieszanki paszowe dla:
- koniowatych, królików, indyków powyżej 16 tygodni, niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni0,05
- kurcząt rzeźnych i indyków poniżej 16 tygodni w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie maduramycyny amonu alfa (pasza na końcowy okres tuczu)0,05
- innych gatunków zwierząt0,15
Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których maduramycyna amonu alfa jest niedopuszczona2)
6Sól sodowa monenzynyMateriały paszowe1,25
Mieszanki paszowe dla:
- koniowatych, psów, małych przeżuwaczy (owiec i kóz), kaczek, bydła, bydła mlecznego, niosek, kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni oraz indyków powyżej 16 tygodni1,25
- kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na nioski poniżej 16 tygodni i indyków poniżej 16 tygodni w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej monenzyny (pasza na końcowy okres tuczu)1,25
- innych gatunków zwierząt3,75
Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których sól sodowa monenzyny jest niedopuszczona2)
7NarazynaMateriały paszowe0,7
Mieszanki paszowe dla:
- indyków, królików, koniowatych, niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni0,7
- innych gatunków zwierząt2,1
Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których narazyna jest niedopuszczona2)
8NikarbazynaMateriały paszowe1,25
Mieszanki paszowe dla:
- koniowatych, niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni1,25
- innych gatunków zwierząt3,75
Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których nikarbazyna jest niedopuszczona (w połączeniu z narazyną) 2)
9Chlorowodorek robenidynyMateriały paszowe0,7
Mieszanki paszowe dla:
- niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni0,7
- kurcząt rzeźnych, królików rzeźnych i hodowlanych oraz indyków w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie chlorowodorku robenidyny (pasza na końcowy okres tuczu)0,7
- innych gatunków zwierząt2,1
Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których chlorowodorek robenidyny jest niedopuszczony2)
10Sól sodowa salinomycynyMateriały paszowe0,7
Mieszanki paszowe dla:
- koniowatych, indyków, niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 12 tygodni0,7
- kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na nioski poniżej 12 tygodni i królików rzeźnych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej salinomycyny (pasza na końcowy okres tuczu)0,7
- innych gatunków zwierząt2,1
Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których sól sodowa salinomycyny jest niedopuszczona2)
11Sól sodowa

semduramycyny

Materiały paszowe0,25
Mieszanki paszowe dla:
- niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni0,25
- kurcząt rzeźnych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej semduramycyny (pasza na końcowy okres tuczu)0,25
- innych gatunków zwierząt0,75
Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których sól sodowa semduramycyny jest niedopuszczona2)
Objaśnienia:

1) Nie narusza dopuszczonych poziomów, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. WE L 268 z 18.10.2003, str. 29, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 238).

2) Maksymalna zawartość danej substancji w premiksie oznacza takie jej stężenie, które przy przestrzeganiu instrukcji stosowania premiksu nie skutkuje osiągnięciem zawartości tej substancji przekraczającej 50% maksymalnej jej zawartości ustalonej dla paszy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

12345
1Dioksyny (suma polichlorowanych dibenzo-para-dioksyn

(PCDD), polichlorowanych dibenzo-furanów (PCDF) wyrażona w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynników równoważności toksycznej),

20051))

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego, z wyjątkiem:0,53)
- olejów roślinnych i ich produktów ubocznych0,53)
Materiały paszowe pochodzenia mineralnego0,53)
Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:0,753)
- tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mleka i tłuszczem jaj
- inne produkty otrzymane ze zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jaja i produkty z jaj0,53)
- olej z ryb4,04)
- ryby i inne zwierzęta wodne, produkty z nich otrzymane i produkty uboczne, z wyjątkiem oleju z ryb i hydrolizatów białka rybnego zawierających ponad 20% tłuszczu oraz mączki ze skorupiaków0,754)
- hydrolizaty białka rybnego zawierające ponad 20% tłuszczu oraz mączki ze skorupiaków1,254)
Dodatki paszowe należące do grup funkcjonalnych: spoiw i środków przeciwzbrylających0,53)
Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych0,53)
Premiksy0,53)
Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:0,53)
- mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb1,254)
- mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych-