Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. - Dz.U.1990.9.54 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.9.54

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 31 stycznia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 grudnia 1984 r. o instytucjach artystycznych (Dz. U. Nr 60, poz. 304 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 27 września 1989 r. w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych (Dz. U. Nr 55, poz. 326) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 1 kwotę 300.000 zł zastępuje się kwotą 640.000 zł,
b)
w ust. 2 na końcu kropkę zstępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "ustalona w regulaminie zakładowym",
c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Stanowiska pracy i odpowiadające im grupy (kategorie) zaszeregowania i szczeble dodatków funkcyjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.",

d)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, gdy instytucja artystyczna w regulaminie zakładowym wprowadzi własne tabele stanowisk, kategorie zaszeregowania i stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz szczeble i stawki dodatków funkcyjnych.",

2)
§ 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Pracownikom instytucji artystycznych przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% dodatku po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia, z wyłączeniem okresów zatrudnienia w zakładach pracy, w których stosunek pracy:

1) wygasł wskutek porzucenia pracy przez pracownika,

2) został rozwiązany przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy na podstawie odrębnych przepisów.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie.

5. Dodatek za wysługę lat przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

6. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku w danej instytucji, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub wyższej jego stawki nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 4. 1. Pracownikom instytucji artystycznych przysługują nagrody jubileuszowe, wypłacane w okresach co 5 lat, poczynając od osiągnięcia:

1) 10 lat pracy artystycznej w balecie,

2) 15 lat pracy w charakterze solisty wokalisty, muzyka grającego na instrumentach dętych oraz artysty chóru,

3) 20 lat pracy dla pozostałych pracowników.

2. Dla pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wysokość pierwszej nagrody jubileuszowej wynosi 100% miesięcznego wynagrodzenia i zwiększa się po każdym następnym 5­letnim okresie pracy o 50% do osiągnięcia 200%.

3. Dla pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wysokość pierwszej nagrody wynosi 75%, drugiej - 100% miesięcznego wynagrodzenia i zwiększa się po każdym następnym 5­letnim okresie pracy o 50%, do osiągnięcia 200%.

4. Wysokość nagród jubileuszowych wypłacanych za lata pracy powyżej okresów ustalonych w ust. 2 i 3 wynosi 300%.",

3)
po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

"§ 11a. 1. Regulamin zakładowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 i 4, § 2 ust. 2, § 6 ust. 2, § 7 ust. 3 i 4 i § 8 ust. 3 i 4, wydaje dyrektor instytucji artystycznej w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi i po zasięgnięciu opinii rady artystyczno­programowej.

2. W instytucji artystycznej, w której nie działają związki zawodowe albo nie dojdzie do uzgodnienia, regulamin zakładowy może być wydany po uzyskaniu pozytywnej opinii większości pracowników na ogólnym zebraniu pracowników.

3. Sposób uzyskania opinii, o której mowa w ust. 2, może określić porozumienie związków i organizacji społecznych działających na terenie instytucji.",

4)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1990 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK PRACY

A.

Pracownicy artystyczni

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaGrupa dodatku funkcyjnego
1234
1Dyrektor naczelny i artystycznyXVIII-XXI6-10
2Dyrektor artystycznyXV-XX3-8
3Reżyser, scenograf, choreograf, kierownik muzycznyXII-XIX
4Kierownik baletu, kierownik chóruXII-XVIII2-6
5DyrygentXIV-XIX
6Śpiewak solistaXI-XVIII
7Tancerz solistaXII-XVIII
8AktorX-XVIII
9Tancerz i śpiewak w zespole pieśni i tańca - solistaX-XVIII
10Dyrygent chóruXII-XVIII
11Koncertmistrz, muzyk kameralistaXIV-XVIII
12Muzyk solista w grupach (I głos), wokalista w zespole madrygalistówXI-XVII
13Asystent reżysera, choreografa, scenografaX-XV
14Kierownik literacki, konsultant programowyX-XV
15Korepetytor, pedagogXII-XV
16Prelegent, konferansjer muzycznyXI-XV
17Muzyk orkiestrowyXIII-XVI
18Tancerz koryfejIX-XIV
19Lutnik, korektor instrumentów muzycznychIX-XIV
20Tancerz zespołu, artysta chóru, tancerz i śpiewak zespołu pieśni i tańcaVII-XIII
21InspicjentVIII-XIII
22SuflerVII-XII
23Adept z wykształceniem: wyższymVI-VII
średnimV-VI

B.

Pracownicy administracyjno­ekonomiczni, techniczni i obsługi

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaGrupa dodatku funkcyjnego
1234
1Dyrektor naczelnyXVIII-XX7-10
2WicedyrektorXV-XIX6-9
3Główny księgowyXV-XVIII5-9
4Naczelny inżynierXV-XVIII4-8
5Kierownik technicznyXIV-XVII3-7
6Kierownik działu, zastępca głównego księgowegoXIII-XV2-6
7Główny specjalistaXIII-XVI2-7
8Radca prawnyXIII-XVI
9Zastępca kierownika technicznego, zastępca kierownika działuX-XV1-5
10Kierownik sekcji, biuraX-XIII1-4
11Zastępca kierownika sekcji, biuraVIII-XII1-3
12Specjalista, organizator pracy artystycznejVIII-XII
13TechnikVIII-XI
14Młodszy technikVII-IX
15Starszy księgowyIX-X
16KsięgowyVII-IX
17Kierownik pracowniX-XIV1-6
18Zastępca kierownika pracowniIX-XIII1-5
19Główny brygadier, starszy mistrzXII-XIII1-4
20Brygadier, mistrzX-XI1-3
21Starszy referentVII-VIII
22ReferentV-VII
23SekretarkaVIII-IX
24Kasjer, kasjer biletowyVII-IX
25IntendentVII-IX
26Kierownik magazynuVIII-XI1-3
27MagazynierVII-X
28BibliotekarzVIII-IX
29ArchiwistaV-VII
30Kopista nutVII-VIII
31TelefonistkaVI-VII
32MaszynistkaVII-IX
33Maszynista offsetowyVII-X
34Operator kserografu, introligator, powielaczowyVI-VIII
35Starszy specjalista rzemiosł teatralnych, starszy specjalista konserwatorXII-XVI
36Specjalista rzemiosł teatralnych, specjalista konserwator, starszy operator, starszy monterIX-XIII
37Rzemieślnik teatralny, konserwator, monter, operatorVII-XI
38KreślarzVII-IX
39Praczka­prasowaczka­prasowaczka teatralna, rekwizytor, garderobianaIV-VII
40Pomocnik rzemieślnika, konserwatora, monteraII-VI
41Organizator, realizatorVIII-X
42Kierownik zespołu pracowników gospodarczych, zespołu sprzątaczek, woźnych orkiestrowychVI-VII1-2
43Kierownik stołówkiIX-XI1-2
44Szef kuchniVIII-X1-2
45Pracownik gospodarczyIII-VI
46KucharzVII-X
47Pomoc kuchennaIII-V
48Kierowca samochodu ciężarowegoIX-X
49Kierowca autobusuX-XI
50Kierowca samochodu osobowegoVII-VIII
51Palacz c.o.IV-VII
52Starszy bileter, starszy portier­informator, starszy woźnyIV-VI
53Portier, szatniarz, dozorca, dźwigowy, woźny, bileterII-IV
54SprzątaczkaIII
55GoniecI-III
56Stażysta z wykształceniem:
- wyższymVI-VII
- średnimIV-V
- zawodowymIII