Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.50.430

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 marca 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach

Na podstawie art. 51 ust. 3 i art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) oraz art. 66 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach (Dz. U. Nr 89, poz. 444 oraz z 1995 r. Nr 50, poz. 272) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w podstawie prawnej wyrazy "(Dz. U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31 i Nr 54, poz. 254)" zastępuje się wyrazami "(Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391)" i wyrazy "(Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254)" zastępuje się wyrazami "(Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391)";
2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Zasady wyjazdów służbowych żołnierzy oraz ich pobytu za granicą określają odrębne przepisy.";

3)
w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) organu państwowego, organu samorządu terytorialnego, instytucji państwowej lub samorządowej, stowarzyszenia albo organizacji społecznej - jeżeli wyjazd i pobyt za granicą ma nastąpić w ich sprawach służbowych,";

4)
uchyla się § 6;
5)
w § 7 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) dyrektor (szef) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, Prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego lub Naczelny Prokurator Wojskowy - w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową odpowiednio w komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego lub Naczelnej Prokuraturze Wojskowej,

4) dowódca okręgu wojskowego lub rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dowódca Garnizonu Warszawa) - w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową odpowiednio w dowództwie okręgu wojskowego lub dowództwie rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dowództwie Garnizonu Warszawa),";

6)
po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. Wzór decyzji o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia określa załącznik do rozporządzenia.";

7)
w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odwołanie od decyzji o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia może wnieść żołnierz w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu wojskowego, który wydał decyzję w I instancji.";

8)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Jeżeli wyjazd i pobyt za granicą ma nastąpić w celach innych niż osobiste, organ wojskowy, który wydał ostateczną decyzję o wydaniu zezwolenia, zawiadamia o tym Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Obrony Narodowej.";

9)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR DECYZJI O WYDANIU LUB ODMOWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYJAZD I POBYT ZA GRANICĄ

.................................

(nazwa organu wydającego decyzję)

DECYZJA Nr ..........

z dnia ............................ 20 ....... r.

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z

2002 r. Nr 21, poz. 205, z późniejszymi zmianami), art. 51 ust. 1

ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy

zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, z późniejszymi

zmianami)*) i art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego

oraz w związku z § ......... rozporządzenia Ministra Obrony

Narodowej z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie zasad i trybu

uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń

na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych

w tych sprawach (Dz. U. Nr 89, poz. 444, z późniejszymi zmianami)

.................................................................

.................................................................

(nazwa organu wydającego decyzję)

po rozpatrzeniu wniosku .........................................

.................................................................

(określenie strony)

o ...............................................................

.................................................................

(określenie przedmiotu sprawy)

- wydaje zezwolenie - odmawia wydania zezwolenia*) ..............

.................................................................

.................................................................

.................................................................

(stopień, imię i nazwisko żołnierza)

na wyjazd i pobyt za granicą w ..................................

................ w okresie od ................ do ...............

(nazwa państwa)

Uzasadnienie

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

...............................................................

Nazwa stanowiska służbowego

................................

(podpis wydającego decyzję)

mp.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje odwołanie do

.................................................................

.................................................................

za pośrednictwem.................................................

w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Decyzję otrzymują:

1) żołnierz,

2) wnioskodawca, jeżeli nie jest nim żołnierz,

3) dowódca (dyrektor, szef) jednostki wojskowej (komórki lub

jednostki organizacyjnej),

4) a/a.

______

*) Niepotrzebne skreślić.