Zasady i tryb uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwość organów wojskowych w tych sprawach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.89.444

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 listopada 1992 r.
w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach. *

Na podstawie art. 51 ust. 3 i art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) oraz art. 66 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) zarządza się, co następuje: 1
1. 2
Żołnierze w czynnej służbie wojskowej, w tym również żołnierze zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo z pozostawieniem w dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej, zwani dalej "żołnierzami", mogą wyjeżdżać i przebywać za granicą na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ wojskowy w trybie określonym w rozporządzeniu.
2.
Żołnierze przeniesieni w stan nieczynny przez okres przebywania w tym stanie mogą wyjeżdżać i przebywać za granicą bez uzyskiwania zezwolenia.
Zasady wyjazdów służbowych żołnierzy oraz ich pobytu za granicą określają odrębne przepisy.
O zezwolenie na wyjazd i pobyt za granicą, zwane dalej "zezwoleniem", może ubiegać się żołnierz, któremu wydano paszport i będzie on ważny w okresie zamierzonego pobytu za granicą.
1.
Właściwy organ wojskowy może wydać zezwolenie na pisemny wniosek żołnierza. Wniosek o wydanie zezwolenia żołnierz wnosi drogą służbową.
2.
Zezwolenie może być wydane również na pisemny wniosek podmiotu organizującego wyjazd i pobyt za granicą:
1)
stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku, w którym jest ono zrzeszone, albo innej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność sportową - jeżeli wyjazd i pobyt za granicą ma nastąpić w celach sportowych,
2) 4
organu państwowego, organu samorządu terytorialnego, instytucji państwowej lub samorządowej, stowarzyszenia albo organizacji społecznej - jeżeli wyjazd i pobyt za granicą ma nastąpić w ich sprawach służbowych,
3)
podmiotu zatrudniającego żołnierza - jeżeli wyjazd i pobyt za granicą ma nastąpić w sprawach związanych z zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową wykonywaną przez żołnierza na rzecz tego podmiotu za zezwoleniem uzyskanym na podstawie odrębnych przepisów.
3.
Wnioski, o których mowa w ust. 2, wnosi się bezpośrednio do organu wojskowego właściwego do wydania zezwolenia.
4.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać w szczególności:
1)
nazwę jednostki (instytucji) wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową,
2)
oświadczenie o posiadaniu przez żołnierza paszportu i jego ważności,
3)
określenie celu wyjazdu,
4)
wskazanie zamierzonego miejsca i czasu pobytu za granicą oraz określenie trasy przejazdu.
1.
Przełożeni żołnierza opiniują jego wniosek w sprawie wydania zezwolenia, uwzględniając zakres wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, z którymi żołnierz jest zapoznany.
2.
W sprawach, o których mowa w § 4 ust. 2, organ wojskowy właściwy do wydania zezwolenia zwraca się o wydanie opinii do dowódcy (szefa) jednostki (instytucji) wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową.
3.
Organ wojskowy właściwy do wydania zezwolenia może zwrócić się o wydanie opinii do właściwego organu ochrony tajemnicy w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, określonego w odrębnych przepisach.
4.
Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia w celach innych niż osobiste wniósł żołnierz, organ wojskowy właściwy do wydania zezwolenia może zwrócić się o wydanie opinii również do odpowiedniego podmiotu określonego w § 4 ust. 2.
(uchylony).
Organami wojskowymi właściwymi do wydania zezwolenia w I instancji są:
1)
Minister Obrony Narodowej - w stosunku do żołnierzy bezpośrednio mu podległych,
2)
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w stosunku do żołnierzy bezpośrednio mu podległych,
3) 6
dyrektor (szef) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, Prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego lub Naczelny Prokurator Wojskowy - w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową odpowiednio w komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego lub Naczelnej Prokuraturze Wojskowej,
4) 7
dowódca okręgu wojskowego lub rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dowódca Garnizonu Warszawa) - w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową odpowiednio w dowództwie okręgu wojskowego lub dowództwie rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dowództwie Garnizonu Warszawa),
5)
dowódcy (szefowie, komendanci) jednostek (instytucji) wojskowych o uprawnieniach dyscyplinarnych co najmniej dowódcy pułku dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych - w stosunku do pełniących czynną służbę wojskową w podległych (podporządkowanych) im jednostkach (instytucjach) wojskowych lub przedsiębiorstwach państwowych,
6)
określone w odrębnych przepisach organy wojskowe, którym z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej podlegają żołnierze wyznaczeni na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.
Wzór decyzji o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia określa załącznik do rozporządzenia.
Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia właściwy organ wojskowy doręcza żołnierzowi oraz dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową.
Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia właściwy organ wojskowy doręcza żołnierzowi oraz dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową.
1. 9
Odwołanie od decyzji o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia może wnieść żołnierz w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu wojskowego, który wydał decyzję w I instancji.
2.
Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje wojskowy organ nadrzędny w stosunku do organu wojskowego, który wydał decyzję w I instancji, z zastrzeżeniem art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.
3.
Wojskowym organem nadrzędnym w rozumieniu ust. 2 jest:
1)
Minister Obrony Narodowej - w stosunku do organów wojskowych określonych w § 7 pkt 2, 3 i 6,
2)
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w stosunku do organów wojskowych określonych w § 7 pkt 4 i 5.
1.
O zezwoleniu wydanym żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe lub ćwiczenia wojskowe albo pełniącemu służbę w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego dowódca jednostki wojskowej, w której pełni on czynną służbę wojskową, dokonuje adnotacji na skierowaniu (przepustce) oraz potwierdza ją podpisem i pieczęcią urzędową.
2.
Wydanie zezwolenia żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1, ogłasza się w rozkazie dziennym jednostki wojskowej, w której pełni on czynną służbę wojskową.
3. 10
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do żołnierza zwolnionego z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo z pozostawieniem w dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej.
Jeżeli wyjazd i pobyt za granicą ma nastąpić w celach innych niż osobiste, organ wojskowy, który wydał ostateczną decyzję o wydaniu zezwolenia, zawiadamia o tym Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Obrony Narodowej.
Tracą moc:
1)
zarządzenie nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 1990 r. w sprawie wyjazdów za granicę żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i pracowników zatrudnionych w resorcie obrony narodowej (Dz. Rozk. Ministerstwa Obrony Narodowej poz. 59),
2)
zarządzenie nr 01/Sztab Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 2 stycznia 1990 r. w sprawie wykazu stanowisk służbowych związanych z dostępem do wiadomości o szczególnie ważnym znaczeniu dla obronności państwa i sił zbrojnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  12

WZÓR

DECYZJA Nr ..........

.................................

(nazwa organu wydającego decyzję)

z dnia ............................ 20 ....... r.

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późniejszymi zmianami), art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, z późniejszymi zmianami)*) i art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w związku z § ...... rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach (Dz. U. Nr 89, poz. 444, z późniejszymi zmianami)

............................................................

............................................................

(nazwa organu wydającego decyzję)

po rozpatrzeniu wniosku ....................................

............................................................

(określenie strony)

o ..........................................................

............................................................

(określenie przedmiotu sprawy)

- wydaje zezwolenie - odmawia wydania zezwolenia*) .........

............................................................

............................................................

............................................................

(stopień, imię i nazwisko żołnierza)

na wyjazd i pobyt za granicą w .............................

................ w okresie od ................ do .......................

(nazwa państwa)

Uzasadnienie

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Nazwa stanowiska służbowego

..............................

(podpis wydającego decyzję)

mp.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje odwołanie do

............................................................

............................................................

za pośrednictwem ...........................................

w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Decyzję otrzymują:

1) żołnierz,

2) wnioskodawca, jeżeli nie jest nim żołnierz,

3) dowódca (dyrektor, szef) jednostki wojskowej (komórki lub

jednostki organizacyjnej),

4) a/a.

______

*) Niepotrzebne skreślić.

* Z dniem 1 lipca 2004 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wyjazdów za granicę żołnierzy zawodowych w celach niezwiązanych ze służbą wojskową (Dz.U.04.52.520), zob. - art. 188 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.03.179.1750).
1 Podstawa prawna zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 marca 2003 r. (Dz.U.03.50.430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.
2 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 1995 r. (Dz.U.95.50.272) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1995 r.
3 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 marca 2003 r. (Dz.U.03.50.430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.
4 § 4 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 marca 2003 r. (Dz.U.03.50.430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.
5 § 6 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 17 marca 2003 r. (Dz.U.03.50.430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.
6 § 7 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 17 marca 2003 r. (Dz.U.03.50.430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.
7 § 7 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 17 marca 2003 r. (Dz.U.03.50.430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.
8 § 7a dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 17 marca 2003 r. (Dz.U.03.50.430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.
9 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 17 marca 2003 r. (Dz.U.03.50.430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.
10 § 11 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 1995 r. (Dz.U.95.50.272) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1995 r.
11 § 12:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 1995 r. (Dz.U.95.50.272) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 17 marca 2003 r. (Dz.U.03.50.430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.

12 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 17 marca 2003 r. (Dz.U.03.50.430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.