§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.26.121

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lipca 1967 r.
§  1.
W wykazie prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1956 r. w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia (Dz. U. z 1956 r. Nr 39, poz. 176 i z 1964 r. Nr 34, poz. 215) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w dziale XV - Żegluga, komunikacja i łączność w poz. 3 dodaje się wyrazy "i sztauerzy",
2)
dział XVII - Rolnictwo otrzymuje brzmienie:

"XVII. Rolnictwo i leśnictwo.

1. Traktorzyści

2. Drwale",

3)
dodaje się dział XVIII w brzmieniu:

"XVIII. Zawody różne.

Szeregowi i podoficerowie Korpusu Technicznego Pożarnictwa zatrudnieni w komendach straży pożarnych, w zawodowych strażach pożarnych podległych prezydiom rad narodowych oraz w oficerskich i podoficerskich szkołach pożarniczych".