Zm.: rozporządzenie w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.26.121

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lipca 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 czerwca 1967 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia.

Na podstawie art. 9 ust. 2 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97 i z 1965 r. Nr 14, poz. 98) zarządza się, co następuje:
W wykazie prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1956 r. w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia (Dz. U. z 1956 r. Nr 39, poz. 176 i z 1964 r. Nr 34, poz. 215) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w dziale XV - Żegluga, komunikacja i łączność w poz. 3 dodaje się wyrazy "i sztauerzy",
2)
dział XVII - Rolnictwo otrzymuje brzmienie:

"XVII. Rolnictwo i leśnictwo.

1. Traktorzyści

2. Drwale",

3)
dodaje się dział XVIII w brzmieniu:

"XVIII. Zawody różne.

Szeregowi i podoficerowie Korpusu Technicznego Pożarnictwa zatrudnieni w komendach straży pożarnych, w zawodowych strażach pożarnych podległych prezydiom rad narodowych oraz w oficerskich i podoficerskich szkołach pożarniczych".

Jeżeli przy zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1956 r. w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia (Dz. U. z 1956 r. Nr 39, poz. 176 i z 1964 r. Nr 34, poz. 215) odmówiono pracownikowi renty przewidzianej dla pracowników I kategorii zatrudnienia, a renta taka przysługiwałaby temu pracownikowi przy zastosowaniu niniejszego rozporządzenia, na wniosek osoby zainteresowanej następuje ponowne ustalenie prawa do renty lub jej wysokości.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1956 r. w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia (Dz. U. Nr 39, poz. 176) z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed wydaniem jednolitego tekstu.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.