Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężne wypłacane poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.59.277

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 21 czerwca 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Na podstawie art. 193 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą (Dz. U. Nr 31, poz. 133, Nr 52, poz. 241, Nr 62, poz. 308, Nr 78, poz. 399 i Nr 100, poz. 504) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1 wyrazy "26.000 zł" zastępuje się wyrazami "27.800 zł",
2)
w § 3 wyrazy "270.000 zł" zastępuje się wyrazami "290.000 zł".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1993 r.