Wysokość równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.31.133

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 20 marca 1992 r.
w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Na podstawie art. 193 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16) zarządza się, co następuje:
1. 1
Równoważnik pieniężny za wyżywienie przysługuje poborowemu odbywającemu służbę zastępczą w wysokości 8,30 zł dziennie za wszystkie dni kalendarzowe w okresie odbywania służby zastępczej, z wyjątkiem dni, w których jego nieobecność w pracy była nie usprawiedliwiona.
2.
W razie gdy poborowy z uzasadnionych przyczyn korzysta tylko z częściowego wyżywienia, należny mu ekwiwalent pieniężny za wyżywienie ustala się, przyjmując 50% kwoty równoważnika określonego w ust. 1 za obiad i po 25% za śniadania i kolacje.
1.
Równoważnik pieniężny za ubranie przysługuje poborowemu odbywającemu służbę zastępczą w wysokości 20% równoważnika pieniężnego, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2.
Zakład pracy wypłaca poborowemu równoważnik pieniężny określony w ust. 1 w okresach miesięcznych, w terminie wypłaty wynagrodzeń w zakładzie pracy.
Poborowemu odbywającemu służbę zastępczą przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 76 zł miesięcznie.
Traci moc zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1988 r. w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą (Monitor Polski Nr 30, poz. 272, z 1989 r. Nr 34, poz. 265, z 1990 r. Nr 26, poz. 205 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 66 i Nr 28, poz. 202).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1992 r.
1 § 1 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1992 r. (Dz.U.92.52.241) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1992 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 października 1992 r. (Dz.U.92.78.399) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1992 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1992 r. (Dz.U.92.100.504) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1992 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1993 r. (Dz.U.93.59.277) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1993 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.99.453) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1993 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1994 r. (Dz.U.94.12.45) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 lipca 1994 r. (Dz.U.94.88.411) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1994 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 września 1994 r. (Dz.U.94.99.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1994 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1994 r. (Dz.U.94.138.738) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1994 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1994 r. (Dz.U.94.140.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 lutego 1995 r. (Dz.U.95.19.96) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 1995 r. (Dz.U.95.47.247) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 lipca 1995 r. (Dz.U.95.85.431) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.

- zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1996 r. (Dz.U.96.24.111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 ust. 1 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 1996 r. (Dz.U.96.56.255) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 1996 r., przy czym świadczenie to przysługuje w zwiększonej wysokości od dnia 1 kwietnia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 1996 r. (Dz.U.96.105.487) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1997 r. (Dz.U.97.12.69) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 maja 1997 r. (Dz.U.97.52.333) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1997 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 września 1997 r. (Dz.U.97.120.761) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1997 r.

- zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 lutego 1998 r. (Dz.U.98.29.158) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1998 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 1998 r. (Dz.U.98.118.765) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1998 r.

2 § 3:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 lipca 1992 r. (Dz.U.92.62.308) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1992 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1993 r. (Dz.U.93.59.277) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1993 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz.U.93.83.391) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1993 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 marca 1994 r. (Dz.U.94.33.124) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 lipca 1994 r. (Dz.U.94.88.411) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1994 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1994 r. (Dz.U.94.140.795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 lutego 1995 r. (Dz.U.95.19.96) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 lipca 1995 r. (Dz.U.95.85.431) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 listopada 1995 r. (Dz.U.95.136.675) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1995 r.

- zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1996 r. (Dz.U.96.24.111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 marca 1997 r. (Dz.U.97.34.211) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 lutego 1998 r. (Dz.U.98.29.158) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1998 r.