Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.44.196

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

Na podstawie art. 84 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114 oraz z 1995 r. Nr 104, poz. 515) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 1992 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów (Dz. U. Nr 85, poz. 433, z 1994 r. Nr 17, poz. 61 i Nr 140, poz. 804 oraz z 1995 r. Nr 45, poz. 237) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1:
- w pkt 1 liczbę "31,00" zastępuje się liczbą "32,00",
- w pkt 2 liczbę "34,00" zastępuje się liczbą "35,00",
- w pkt 3 liczbę "41,00" zastępuje się liczbą "43,00",
- w pkt 4 liczbę "47,00" zastępuje się liczbą "49,00",
- w pkt 5 liczbę "50,00" zastępuje się liczbą "52,00",
- w pkt 6 liczbę "40,00" zastępuje się liczbą "42,00",
- w pkt 7 liczbę "7,00 " zastępuje się liczbą "9,00",
- w pkt 8 liczbę "6,00" zastępuje się liczbą "7,00",
b) w ust. 2 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem, a po nim dodaje wyrazy:

"z tym że jeżeli egzamin teoretyczny zamiast w formie pisemnego testu jest przeprowadzany w formie ustnej, to opłata egzaminacyjna przewidziana za tę część egzaminu wynosi 40% opłaty określonej w ust. 1.",

c) w ust. 4 liczbę "5,00" zastępuje się liczbą "6,00";
2) w § 2:
a) w ust. 1:
- w pkt 1 liczbę "5,00" zastępuje się liczbą "6,00",
- w pkt 2 liczbę "6,00" zastępuje się liczbą "7,50",
- w pkt 3 liczbę "7,50" zastępuje się liczbą "9,00",
- w pkt 4 liczbę "8,00" zastępuje się liczbą "9,50",
- w pkt 5 liczbę "6,00" zastępuje się liczbą "7,50",
- w pkt 6 liczbę "3,00" zastępuje się liczbą "4,50",
- w pkt 7 liczbę "2,50" zastępuje się liczbą "3,00",
b) w ust. 1a:
- w pkt 1 liczbę "1,00" zastępuje się liczbą "1,50",
- w pkt 2 liczbę "1,30" zastępuje się liczbą "1,80,
c) w ust. 2 liczbę "100" zastępuje się liczbą "200".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.