Zm.: rozporządzenie w sprawie wyrobu oraz obiegu octów i esencji octowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.28.220

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 12 maja 1951 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobu oraz obiegu octów i esencji octowej.

Na podstawie art. 8 lit. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 36, poz. 343, z 1934 r. Nr 110, poz. 977, z 1939 r. Nr 54, poz. 342, z 1946 r. Nr 5, poz. 44 oraz z 1949 r. Nr 42, poz. 311) zarządza się, co następuje:
§ 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 1950 r. w sprawie wyrobu oraz obiegu octów i esencji octowej (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 95) otrzymuje brzmienie:

"§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów § 16 ust. 1 i 2 oraz § 17 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 1951 r.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1951 r.