Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1545

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 10 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 43, poz. 260, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

"§ 18a. Prowadzenie połowów w tukę odbywa się przy jednoczesnym użyciu dwóch statków rybackich różniących się między sobą długością całkowitą o nie więcej niż 5 m.";

2) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

"§ 20a. Podczas jednego rejsu połowowego armator statku rybackiego prowadzi połowy śledzi na obszarze ICES Morza Bałtyckiego:

1) 25-27, 28.2, 29 i 32 albo

2) 22-24.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).