§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.150.1683

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 2001 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. Nr 39, poz. 459 i Nr 55, poz. 663 oraz z 2001 r. Nr 70, poz. 732 i Nr 87, poz. 959) w § 8 w ust. 1 wyrazy "31 grudnia 2001 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2002 r."