Zm.: rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.150.1683

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 14 grudnia 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1371) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. Nr 39, poz. 459 i Nr 55, poz. 663 oraz z 2001 r. Nr 70, poz. 732 i Nr 87, poz. 959) w § 8 w ust. 1 wyrazy "31 grudnia 2001 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2002 r."
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.