Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.286.1682

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 12 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)2)

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 902) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. Nr 251, poz. 1851) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 10 sierpnia 2011 r., pod numerem 2011/0429/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. UE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK 

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA GAZU SKROPLONEGO (LPG)

WłaściwośćJednostkiZakresy
minimummaksimum
Motorowa liczba oktanowa, MON89,0-
Całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien) % molowy-0,5
Siarkowodórbrak
Całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej) mg/kg-50
Badanie działania korodującego na miedzi (1 h w temperaturze 40°C) klasa korozjiklasa 1
Pozostałość po odparowaniumg/kg-60
Względna prężność par w temperaturze 40°CkPa-1550
Temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa:
- dla okresu zimowego1)°C-5
- dla okresu letniego2)°C+10
Zawartość wodynie wykryto
Zapach3)
1) Okres zimowy trwa od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca.

2) Okres letni trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada.

3) Zapach gazu powinien być rozróżnialny i nieprzyjemny oraz wyczuwalny w powietrzu przy stężeniu wynoszącym 20% dolnej granicy wybuchowości.