Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.40.243

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 12 września 1966 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego oraz prowadzenia ewidencji ludności.

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz. U. z 1961 r. Nr 33, poz. 164 i z 1963 r. Nr 15, poz. 77) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1961 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego oraz prowadzenia ewidencji ludności (Dz. U. z 1961 r. Nr 56, poz. 313 i z 1963 r. Nr 32, poz. 180), wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 3 dodaje się nowy § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. Dopełnienie obowiązku meldunkowego, który powstał w związku z urodzeniem dziecka, zgonem osoby lub zmianą nazwiska na skutek zawarcia małżeństwa, następuje przez zarejestrowanie tych faktów we właściwym urzędzie stanu cywilnego bez potrzeby dostarczenia zgłoszenia meldunkowego.";

2) w § 5 skreśla się ust. 3 i 4.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.