Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.40.319

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 grudnia 1988 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188 i z 1984 r. Nr 52, poz. 268) oraz art. 9 pkt 2 i 4, art. 18 ust. 3, art. 34 ust. 3 i art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1983 r. w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 190 i Nr 73, poz. 331, z 1984 r. Nr 37, poz. 196, z 1985 r. Nr 4, poz. 16 i Nr 48, poz. 251, z 1986 r. Nr 10, poz. 57 i z 1987 r. Nr 40, poz. 233) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jednostki gospodarki uspołecznionej i osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej obowiązane są w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku przesyłać izbom skarbowym, na których terenie działania znajduje się siedziba jednostki lub osoby prawnej, informacje dotyczące osób, co do których nie dokonały obliczenia i poboru podatku lub co do których nie wysłały informacji do zakładów pracy, a które uzyskały od nich w roku poprzedzającym wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości przekraczającej 1.380.000 zł, a w razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy - w wysokości przekraczającej 115.000 zł w stosunku miesięcznym w okresie zatrudnienia, po wyłączeniu składników wynagrodzenia nie podlegających podatkowi wyrównawczemu.",

2)
w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jednostki gospodarki uspołecznionej i osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej, które wypłacają należności z tytułu:

1) umów agencyjnych oraz umów o dzieło lub zlecenia, z których przychody podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń, zawartych z osobami nie pozostającymi w stosunku pracy,

2) przeniesienia praw autorskich,

są obowiązane po upływie roku sporządzać w dwóch egzemplarzach informacje według ustalonego wzoru zawierające: imię i nazwisko oraz adres osoby otrzymującej należność, sumę wypłat brutto dokonanych w ciągu roku, procent i kwotę kosztów uzyskania oraz kwotę potrąconego podatku od wynagrodzeń. Obowiązek przesyłania informacji powstaje, gdy łączna kwota wypłat dokonanych w ciągu roku danej osobie przekroczyła 80.000 zł.",

3)
w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są obowiązane w terminie do końca lutego każdego roku przesyłać izbom skarbowym, na których terenie działania znajduje się siedziba oddziału, informacje o wypłaconych świadczeniach emerytalnych lub rentowych w wysokości przekraczającej 1.380.000 zł rocznie, po wyłączeniu składników świadczenia nie podlegających podatkowi wyrównawczemu.",

4)
w § 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Biuro Rent Zagranicznych jest obowiązany w terminie do końca lutego każdego roku przesyłać Izbie Skarbowej w Warszawie informacje o wypłaconych świadczeniach emerytalnych lub rentowych w wysokości przekraczającej - po wyłączeniu składników świadczenia nie podlegających podatkowi wyrównawczemu - kwotę 1.380.000 zł rocznie, od których nie pobrano zaliczek na podatek wyrównawczy."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1989 r. i ma zastosowanie do informacji o dochodach osiągniętych w 1988 r.