Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.54.359

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 grudnia 1972 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 18 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 1963 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 12, poz. 67, z 1968 r. Nr 46, poz. 337 i z 1971 r. Nr 34, poz. 301) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "i osiedli",
b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "rady narodowej osiedla";
2) w § 4 skreśla się wyrazy "i osiedli";
3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Organy finansowe prezydiów powiatowych rad narodowych są właściwe rzeczowo w postępowaniu wymiarowym w sprawach:

1) podatków obrotowego i dochodowego, pobieranych na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną oraz organizacje polityczne, społeczne i zawodowe,

2) podatku od nabycia praw majątkowych i opłaty skarbowej,

3) podatku od wynagrodzeń,

4) podatku wyrównawczego,

5) podatku od funduszu płac,

6) opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.

2. Organy finansowe prezydiów rad narodowych miast stanowiących powiaty, a nie podzielonych na dzielnice, oraz prezydiów dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw są właściwe rzeczowo w postępowaniu wymiarowym w sprawach:

1) podatków obrotowego i dochodowego, pobieranych na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną oraz organizacje polityczne, społeczne i zawodowe,

2) podatku od wynagrodzeń,

3) podatku wyrównawczego,

4) podatku gruntowego i opłaty leśnej,

5) podatków od nieruchomości i od lokali,

6) podatku od spożycia w nocnych lokalach rozrywkowych,

7) podatku od posiadania psów,

8) funduszu miasta (dzielnicy),

9) opłaty od środków transportowych,

10) opłaty targowej,

11) opłaty uzdrowiskowej,

12) opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej,

13) opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła,

14) podatku od funduszu płac.

3. Organy finansowe prezydiów rad narodowych miast stanowiących powiaty, a podzielonych na dzielnice, są właściwe rzeczowo w postępowaniu wymiarowym w sprawach:

1) podatków obrotowego i dochodowego, pobieranych na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną oraz organizacje polityczne, społeczne i zawodowe,

2) podatku od wynagrodzeń,

3) podatku wyrównawczego,

4) podatku od funduszu płac,

5) opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.

4. Organy finansowe prezydiów rad narodowych miast stanowiących powiaty oraz wyznaczone przez prezydia rad narodowych miast wyłączonych z województw organy finansowe prezydiów dzielnicowych rad narodowych są właściwe rzeczowo w postępowaniu wymiarowym w sprawach podatku od nabycia praw majątkowych i opłaty skarbowej. W m.st. Warszawie w sprawach tych właściwy jest jako organ pierwszej instancji Wydział Finansowy do Spraw Podatków Majątkowych i Opłaty Skarbowej.

5. Organy finansowe prezydiów dzielnicowych rad narodowych w miastach stanowiących powiaty, prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów są właściwe rzeczowo w postępowaniu wymiarowym w sprawach:

1) podatku gruntowego i opłaty leśnej,

2) podatków od nieruchomości i od lokali,

3) podatku od spożycia w nocnych lokalach rozrywkowych,

4) podatku od posiadania psów,

5) podatku obrotowego od imprez widowiskowo-rozrywkowych,

6) funduszu gminnego miasta (dzielnicy),

7) opłaty od środków transportowych,

8) opłaty targowej,

9) opłaty uzdrowiskowej,

10) opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej,

11) opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła,

12) podatku od wynagrodzeń od przychodów z wynajmu pokoi gościnnych.

6. Naczelnik gminy jest właściwy rzeczowo w postępowaniu wymiarowym w sprawach:

1) podatku gruntowego i opłaty leśnej,

2) podatku od nieruchomości,

3) podatku od lokali w mieście, jeżeli na terenie miasta i gminy działa wspólna rada narodowa,

4) podatku od spożycia w nocnych lokalach rozrywkowych w mieście, jeżeli na terenie miasta i gminy działa wspólna rada narodowa,

5) podatku od posiadania psów,

6) podatku obrotowego od imprez widowiskowo-rozrywkowych,

7) funduszu gminnego,

8) należności Państwowego Funduszu Ziemi z tytułu czynszów dzierżawnych wynikających z umów zawartych przez rolników z naczelnikami gmin,

9) opłaty elektryfikacyjnej,

10) opłaty melioracyjnej,

11) opłaty za urządzenia wodne,

12) opłaty targowej,

13) opłaty uzdrowiskowej,

14) opłaty od środków transportowych,

15) opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej,

16) opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła,

17) podatku od wynagrodzeń od przychodów z wynajmu pokoi gościnnych.

7. Jeżeli w ustępach poprzedzających jest mowa o naczelniku gminy, należy przez to rozumieć również naczelnika miasta i gminy, o ile w mieście i gminie działa wspólna rada narodowa.

8. Organy wymienione w ust. 1-6 właściwe są rzeczowo również w postępowaniu odwoławczym w zakresie i w granicach określonych w § 47.

9. W postępowaniu odwoławczym do załatwiania odwołań wnoszonych przez osoby fizyczne w sprawach podatków obrotowego i dochodowego, gdy przynajmniej jedno ze źródeł przychodu podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem obrotowym lub gdy dochód został ustalony na podstawie art. 131, rzeczowo właściwe są komisje odwoławcze przy organach finansowych prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), a do załatwiania odwołań w sprawach opłaty melioracyjnej, opłaty za urządzenia wodne i należności Państwowego Funduszu Ziemi właściwe są rzeczowo wydziały rolnictwa i leśnictwa rad narodowych. W postępowaniu odwoławczym we wszystkich innych wypadkach rzeczowo właściwe są organy finansowe prezydiów rad narodowych wyższego stopnia.";

4) Po § 11 dodaje się nowy § 11a w brzmieniu:

"§ 11a. Właściwość miejscową w sprawach podatku od wynagrodzeń z tytułu wynajmu pokoi gościnnych określa się według miejsca położenia budynków, w których pokoje są wynajmowane.";

5) § 35 otrzymuje brzmienie:

"§ 35. 1. Inkasent podatku od lokali obowiązany jest prowadzić dla każdej nieruchomości według przepisanego wzoru kwitariusz i karty kontowe dla poszczególnych podatników.

2. Jeżeli inkasent podatku od lokali jest jedynym podatnikiem tego podatku w nieruchomości, nie ma on obowiązku prowadzenia urządzeń, o których mowa w ust. 1.

3. Zwalnia się inkasentów będących jednostkami gospodarki uspołecznionej od obowiązku prowadzenia kwitariusza i kart kontowych pod warunkiem, że jednostki te obejmą swymi urządzeniami księgowymi należności z tytułu podatku od lokali w sposób, który umożliwi organom finansowym przeprowadzanie należytej kontroli poboru tego podatku oraz dokonywanie rozrachunku tak z poszczególnymi podatnikami, jak i z organem finansowym.";

6) w § 44 w ust. 8 skreśla się wyrazy "i osiedlach", a wyrazy "biura gromadzkich rad narodowych" zastępuje się wyrazami "naczelnicy gmin";
7) w § 47:
a) w ust. 1 skreśla się pkt 3 i 4, a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) 20.000 zł - gdy chodzi o zmianę decyzji w zakresie zobowiązań podmiotów gospodarki nie uspołecznionej i ludności oraz w zakresie nie wymienionych w pkt 1 zobowiązań podmiotów gospodarki uspołecznionej",

b) w ust. 2 wyrazy "pkt 2-4" zastępuje się wyrazami "pkt 2".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1973 r.