§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.123

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2013 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać (Dz. U. Nr 221, poz. 1749) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) uzyskania pozwolenia odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub Wojskowej Inspekcji Sanitarnej;";

2)
w załączniku do rozporządzenia w tabeli:
a)
skreśla się lp. 2 oraz lp. 3,
b)
w lp. 6 w kolumnie trzeciej skreśla się wyrazy "Oddział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu", a w kolumnie czwartej skreśla się wyrazy "Izba Zatrzymań w Powidzu",
c)
w lp. 7 w kolumnie trzeciej skreśla się wyrazy "Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie", a w kolumnie czwartej skreśla się wyrazy "Izba Zatrzymań w Świdwinie".