§ 2. - Wykaz wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunki, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.896 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2021 r.
§  2. 
1. 
Pomieszczenie przeznaczone dla osób zatrzymanych, w którym mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, zwane dalej "pomieszczeniem", lokalizuje się w kondygnacji parterowej lub wyższej budynku.
2. 
Pomieszczenie może znajdować się także w suterenie w przypadku łącznego spełnienia warunków:
1) 2
 uzyskania pozwolenia odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Wojskowej Inspekcji Sanitarnej;
2)
zapewnienia oświetlenia naturalnego;
3)
wyposażenia w izolację przeciwwilgociową;
4)
wyposażenia w wentylację.
2 § 2 ust. 2 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2298) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 grudnia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.