Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.137.1535

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 października 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

Na podstawie art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948 i z 2001 r. Nr 100, poz. 1086) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych (Dz. U. Nr 57, poz. 594) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.";

2)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding";

3)
dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7. Fabryka «WAGON» w Ostrowie Wielkopolskim S.A.

8. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego «Nowy Sącz» S.A."

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.