§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.111.1180

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2004 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania (Dz. U. Nr 71, poz. 651) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przy wypłacie równoważnika strażakowi mianowanemu na stałe potrąca się pełną wartość przedmiotów umundurowania, wydanych strażakowi w naturze w okresie do dnia 31 marca.";

2)
w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4 Strażak mianowany na stałe, zwolniony ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3-4 i 6 oraz ust. 3 pkt 2 i 4a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej przed upływem okresu, za który wypłacono równoważnik, zwraca część równoważnika, za okres niepozostawania w służbie, nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby.";

3)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.