Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.72.316

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 czerwca 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 czerwca 1994 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lutego 1991 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 62), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) określenie zakresu i kierunku działalności uczelni, przewidywanego rodzaju studiów oraz wskazanie kierunku studiów, który ma być w niej prowadzony,"

b)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) uzasadnienie zawierające w szczególności: informacje o przewidywanych rozmiarach kształcenia, o zapewnieniu wymaganej kadry naukowo-dydaktycznej dla prowadzenia kształcenia na danym kierunku studiów oraz bazy materialnej i odpowiedniego wyposażenia dla realizacji celów dydaktycznych i naukowych tworzonej uczelni.",

2)
po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Założyciel powinien dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej:

1) plany studiów oraz ramowe programy nauczania (koncepcję kształcenia),

2) wykaz pracowników naukowo-dydaktycznych, których zamierza zatrudnić w uczelni, z podaniem wymiaru czasu pracy, wraz ze wstępnymi zobowiązaniami do podjęcia przez te osoby pracy w tworzonej uczelni,

3) dokumenty potwierdzające wiarygodnie dysponowanie przez założyciela środkami majątkowymi, o których mowa w § 2 pkt 5, oraz bazą materialną (np. akty własności, umowy najmu czy dzierżawy) dla celów uczelni.",

3)
w § 5 po wyrazach "w § 2" dodaje się przecinek i wyrazy "§ 2a".
Do wniosków o wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej, złożonych i nie rozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.