Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.181.1225

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 września 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

Na podstawie art. 20 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. Nr 116, poz. 1247, z późn. zm. 2 ) w § 3 ust. 16 otrzymuje brzmienie:

"16. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie tworzy się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie - sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do M, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu szczecińskim,

2) Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od N do Ż, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu szczecińskim,

3) Wydziału Gospodarczego - dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1638, z 2003 r. Nr 51, poz. 448, Nr 110, poz. 1055, Nr 170, poz. 1659 i Nr 219, poz. 2167, z 2004 r. Nr 127, poz. 1330, Nr 144, poz. 1527 i Nr 281, poz. 2799, z 2005 r. Nr 63, poz. 562, Nr 112, poz. 949 i Nr 197, poz. 1640, z 2006 r. Nr 135, poz. 960 i Nr 228, poz. 1670, z 2007 r. Nr 50, poz. 340 i Nr 243, poz. 1795, z 2008 r. Nr 234, poz. 1582, z 2009 r. Nr 222, poz. 1769 oraz z 2010 r. Nr 49, poz. 291, Nr 113, poz. 755 i Nr 133, poz. 897.