Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.133.897

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 lipca 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

Na podstawie art. 20 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. Nr 116, poz. 1247, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1:
a) pkt 1a i 2 otrzymują brzmienie:

"1a) w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

2) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Białymstoku, Łomży, Ostrołęce i Suwałkach,",

b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) w Sądzie Okręgowym w Łodzi

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu,";

2) w § 4:
a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie - Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów warszawskiego i warszawsko-praskiego,

2) w Sądzie Rejonowym w Białymstoku - Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: białostockiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego i suwalskiego,",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: kaliskiego, łódzkiego, piotrkowskiego, płockiego i sieradzkiego,".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1638, z 2003 r. Nr 51, poz. 448, Nr 110, poz. 1055, Nr 170, poz. 1659 i Nr 219, poz. 2167, z 2004 r. Nr 127, poz. 1330, Nr 144, poz. 1527 i Nr 281, poz. 2799, z 2005 r. Nr 63, poz. 562, Nr 112, poz. 949 i Nr 197, poz. 1640, z 2006 r. Nr 135, poz. 960 i Nr 228, poz. 1670, z 2007 r. Nr 50, poz. 340 i Nr 243, poz. 1795, z 2008 r. Nr 234, poz. 1582, z 2009 r. Nr 222, poz. 1769 oraz z 2010 r. Nr 49, poz. 291 i Nr 113, poz. 755.